Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net

Duże emocje wokół nowej inwestycji Ferrero w Belsku Dużym

7 maja 2023; 18:35

Grojec24.net

11 komentarzy

Zakład produkcyjny Ferrero Polska w Belsku Dużym (fot. materiały prasowe) Zakład produkcyjny Ferrero Polska w Belsku Dużym (fot. materiały prasowe)

Firma Ferrero – jeden z największych pracodawców w powiecie grójeckim – zamierza wybudować na swoim terenie biogazownię. Ten pomysł wzbudza obawy okolicznych mieszkańców i sadowników. Wójt gminy Belsk Duży pisze w oświadczeniu o zmanipulowanych informacjach.

Na skrzynkę e-mail redakcji Grojec24.net trafił w ubiegłym tygodniu e-mail zatytułowany „Czy w sercu Belska powstanie największa biogazownia w Polsce?”. Publikujemy go w całości poniżej. O komentarz do zawartych informacji zwróciliśmy się do biura prasowego firmy Ferrero oraz do Urzędu Gminy w Belsku Dużym. Komentarz firmy oraz oświadczenie wójta Władysława Piątkowskiego również publikujemy w całości.

Czy w sercu Belska powstanie największa biogazownia w Polsce?
 
W Urzędzie Gminy Belsk Duży pojawił się projekt zmieniający plan zagospodarowania przestrzenngo, który zakłada możliwosć powstania na terenie Starej Wsi jednej z największych biogazowni w Polsce, która obsługiwałaby pobliski zakład produkcji cukierniczej. Postępowanie w sprawie zmiany planu zostało wznowione po protestach mieszkańców, którzy wskazywali na zbyt wąską świadomość istnienia projektu wśród lokalnej społeczności. Kolejne wyłożenie oraz debata w dniu 25 kwietnia zebrała większe zaintereswoania wśród wspólnoty. Zebrało się tego dnia prawie 100 mieszkańców, którzy razem zaprotestowali przeciwko idei i gorąco nakłaniali radnych gminy do odrzucenia projektu ze względu na jego potencjalną szkoldiwość. Protestowało wielu sadowników z terenu całej gminy, którzy obawiają się skażenia okolicznej przyrody, emisji gazów typu amoniak, siarkowodór, tlenki azotu czy tlenki węgla, które mogą powodować straty w przyrodzie, kwaśne deszcze czy degradację środowiska naturalnego. Mieszkańcy oraz okoliczni sadownicy nie otrzymali żadnych gwarancji oraz informacji od ekspertów, którzy byli na spotkaniu, która mogłaby jakkolwiek złagodzić ich niepokój związany z tą inwestycją. Sadownicy nie otrzymali też informacji od kogo mogliby dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu utraty wartości gruntów czy spadku produkcji. To może być kolejna klęska, która nawiedzi lokalne sadownictwo.

Projekty dotyczące biogazowni są dostępne na stronie gminy pod adresem: http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5158. Można z nich wyczytać, że prawdopodobnie produkcja z lokalnego zakładu cukierniczego nie będzie wystarczająca do uzupełnienia zbiornikow, przez co na teren gminy będzie zwożona kiszonka kukurydziana, aby było możliwe działanie instalacji. Mieszkańcy wyrazili bardzo duże zaniepokojenie potencjalnym zwiększeniem się transportu na lokalnych drogach, które już teraz są mocno obłożone, a także składowaniem otwartym przywożonego wsadu do biogazowni. Mieszkańcy obawiają się również możliwości pojawienia się obornika oraz odpadów produkcji pozwierzęcej.

Po zadaniu pytań przez mieszkańców i eksprertów głos zabrał Wójt gminy, który zgłosił rekomendację odrzucenia zmiany planu ze względu na pojawienie się wielu wątpliwości oraz braku odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu produkcji biogazu przez inwestorów i ich przedstawicieli.

Do 18 maja mieszkańcy Gminy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały oznaczając działki których dotyczy uwaga - rekomendujemy wszystkim lokalnym sadownikom z gminy zgłoszenie, gdyż nie jest znany prawdziwe oddziaływanie na lokalne środowisko, na lokalne sady tej biogazowni. Jest to jedyny etap procedury administracyjnej, gdzie radni oraz mieszkańcy są pytani o zdanie - działka na której miałaby powstać inwestycja została tak "wykrojona", że nie ma żadnych sąsiadów oprócz dróg gminnych i działek należących do zakładu. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta w aktualnym kształcie nikt więcej o zdanie mieszkańców pytać się nie będzie, a pomimo zastrzeżeń do procesu przygotowania projektu zmiany zagospodarowania, inwestycja powstanie zgodnie z przepisami prawa. Brak zaangażowania mieszkańców gminy w protest przeciwko powstaniu biogazowni będzie skutkował jej powstaniem i brakiem możliwości działania w przyszłości przeciwko inwestycji, której nie będzie dało się zatrzymać.

KOMENTARZ FERRERO POLSKA


W Urzędzie Gminy Belsk Duży pojawił się projekt zmieniający plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada możliwość powstania na terenie Starej Wsi jednej z największych biogazowni w Polsce, która obsługiwałaby pobliski zakład produkcji cukierniczej.

Zgodnie przygotowaną prognozą oddziaływania na środowisko planowana moc elektryczna przedmiotowej biogazowni wynosi ok. 2 MWel. W skali kraju jest to instalacja średniej wielkości – funkcjonują biogazownie o mocy do 3,5 MWel natomiast w budowie znajdują się większe obiekty o mocy nawet 4,6 MWel. Dla przykładu w Niemczech, gdzie funkcjonuje obecnie ok. 9000 instalacji największe biogazownie mają moc ok. 20 MWel, czyli 10-krotnie większe niż ta planowana w gm. Belsk Duży.  

Postępowanie w sprawie zmiany planu zostało wznowione po protestach mieszkańców, którzy wskazywali na zbyt wąską świadomość istnienia projektu wśród lokalnej społeczności.

Postępowanie w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) było procedowane zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyłożenie publiczne projektu MPZP oraz dyskusja publiczna są normalnym elementem procedury planistycznej.

Kolejne wyłożenie oraz debata w dniu 25 kwietnia zebrała większe zainteresowania wśród wspólnoty. Zebrało się tego dnia prawie 100 mieszkańców, którzy razem zaprotestowali przeciwko idei i gorąco nakłaniali radnych gminy do odrzucenia projektu ze względu na jego potencjalną szkodliwość. Protestowało wielu sadowników z terenu całej gminy, którzy obawiają się skażenia okolicznej przyrody, emisji gazów typu amoniak, siarkowodór, tlenki azotu czy tlenki węgla, które mogą powodować straty w przyrodzie, kwaśne deszcze czy degradację środowiska naturalnego.

Realizacja inwestycji biogazowych wiąże się z koniecznością zastosowania technologii minimalizujących wpływ funkcjonowania instalacji na sąsiadujące z nią tereny. Wymagania te zawarte również zostały w przedstawionym projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Są to m.in. konieczność zastosowania szczelnych zbiorników na substraty płynne, wyposażenie instalacji w urządzenia (np. filtry) ograniczające emisję odorów do powietrza czy też zastosowanie zbiorników fermentacyjnych i pofermentacyjnych posiadających nieprzepuszczalne ściany i dna z izolacją wodoszczelną oraz powłokę gazoszczelną od góry.

Zapisy projektu MPZP nie dopuszczają wykorzystania substratów pochodzenia zwierzęcego takich jak gnojowica czy odpady poubojowe, w związku z czym oddziaływanie odorowe substratów wsadowych będzie maksymalnie ograniczone. Uciążliwość zapachowa masy pofermentacyjnej przy zastosowaniu tego typu substratów również jest ograniczona, a dodatkowo planowane jest zbieranie jej w szczelnie zamkniętych komorach oraz wywożenie za pomocą beczkowozów.

„Potencjalne” uciążliwości zapachowe, na które powołuje się autor tekstu spowodowałyby przy występujących w obszarze gm. Belsk Duży dominujących wiatrów z kierunku południowo-zachodniego brak możliwości kontynuowania produkcji w zapewniającym substraty zakładzie produkcyjnym. Czekolada oraz kremy posiadają bowiem właściwości chłonne intensywnych zapachów.

Sytuacja taka to swego rodzaju gwarancja konieczności zachowania neutralności zapachowej biogazowni pracującej w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego wyrobów czekoladowych.

Mieszkańcy oraz okoliczni sadownicy nie otrzymali żadnych gwarancji oraz informacji od ekspertów, którzy byli na spotkaniu, która mogłaby jakkolwiek złagodzić ich niepokój związany z tą inwestycją. Sadownicy nie otrzymali też informacji od kogo mogliby dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu utraty wartości gruntów czy spadku produkcji. To może być kolejna klęska, która nawiedzi lokalne sadownictwo.

Obecni na spotkaniu eksperci odpowiedzieli na wszystkie pytania, na które możliwa była odpowiedź na tym etapie inwestycji. Sporządzenie MPZP jest bowiem pierwszą procedurą administracyjną, która umożliwia przejście do bardziej szczegółowych etapów inwestycji takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub gazowej czy pozwolenie budowlane. Kluczowe pytania określające potencjalne oddziaływania biogazowni nie pozostały pozostawione bez odpowiedzi.

Zaplanowanie instalacji w przedmiotowej lokalizacji tj. w sąsiedztwie dużego zakładu produkcyjnego w znacznej odległości od najbliższych obszarów zamieszkałych nie będzie miała istotnego wpływu na spadek wartości gruntów. Nie wykazane również dotychczas zostało, że praca biogazowni ma negatywny wpływ na produkcję sadowniczą czy rolniczą. Wiele z instalacji funkcjonujących w Polsce jak również w innych krajach powstaje na terenach rolnych lub sadowniczych aktywnie współpracując z okolicznymi rolnikami w zakresie pozyskiwania substratów lub zagospodarowania nawozowego masy pofermentacyjnej.

Projekty dotyczące biogazowni są dostępne na stronie gminy pod adresem: http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5158. Można z nich wyczytać, że prawdopodobnie produkcja z lokalnego zakładu cukierniczego nie będzie wystarczająca do uzupełnienia zbiornikow, przez co na teren gminy będzie zwożona kiszonka kukurydziana, aby było możliwe działanie instalacji. Mieszkańcy wyrazili bardzo duże zaniepokojenie potencjalnym zwiększeniem się transportu na lokalnych drogach, które już teraz są mocno obłożone, a także składowaniem otwartym przywożonego wsadu do biogazowni. Mieszkańcy obawiają się również możliwości pojawienia się obornika oraz odpadów produkcji pozwierzęcej.

Głównym celem tej biogazowni jest ekologiczne zagospodarowanie odpadów, a nie produkcja gazu. Projekt instalacji którą zaproponowaliśmy przewiduje wyłącznie wykorzystanie odpadów powstających w fabryce i gwarantujemy że nie będziemy dowozili absolutnie żadnych odpadów z zewnątrz.  To dla spokoju mieszkańców można zapisać taką decyzję w planie.

Po zadaniu pytań przez mieszkańców i eksprertów głos zabrał Wójt gminy, który zgłosił rekomendację odrzucenia zmiany planu ze względu na pojawienie się wielu wątpliwości oraz braku odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu produkcji biogazu przez inwestorów i ich przedstawicieli.

Wójt Gminy Belsk Duży zakomunikował, że decyzja w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie została jeszcze podjęta i będzie przedmiotem głosowania Rady Gminy Belsk Duży na podstawie zgromadzonych informacji i dokumentów.

Do 18 maja mieszkańcy Gminy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały oznaczając działki których dotyczy uwaga - rekomendujemy wszystkim lokalnym sadownikom z gminy zgłoszenie, gdyż nie jest znany prawdziwe oddziaływanie na lokalne środowisko, na lokalne sady tej biogazowni. Jest to jedyny etap procedury administracyjnej, gdzie radni oraz mieszkańcy są pytani o zdanie - działka na której miałaby powstać inwestycja została tak "wykrojona", że nie ma żadnych sąsiadów oprócz dróg gminnych i działek należących do zakładu.

Działka inwestycyjna graniczy również z działkami prywatnymi nr. 13/1 (obręb PGR Belsk Duży) oraz działką 7/51 (obręb PGR Stara Wieś) nie jest więc prawdą, że nie posiada żadnych innych sąsiadów oprócz dróg i działek należących do zakładu.  

Jeżeli uchwała zostanie przyjęta w aktualnym kształcie nikt więcej o zdanie mieszkańców pytać się nie będzie, a pomimo zastrzeżeń do procesu przygotowania projektu zmiany zagospodarowania, inwestycja powstanie zgodnie z przepisami prawa. Brak zaangażowania mieszkańców gminy w protest przeciwko powstaniu biogazowni będzie skutkował jej powstaniem i brakiem możliwości działania w przyszłości przeciwko inwestycji, której nie będzie dało się zatrzymać.

Procedura uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest pierwszą z procedur administracyjnych związanych z realizacją biogazowni. Kolejnym etapem jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, gdzie analizowane są szczegółowo wszystkie potencjalne oddziaływania instalacji. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla tego typu instalacji wiąże się z koniecznością przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Realizacja inwestycji wymaga również uzyskania pozwolenia budowlanego oraz pozwolenia na użytkowanie.

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY BELSK DUŻY

W odniesieniu do rozprzestrzenianej po Gminie Belsk Duży informacji nawołującej do agresji w sprawie planu budowy biogazowni przy terenach należących do Ferrero informuję, że są to zmanipulowane informacje.

Autor przekazu w haniebny sposób wykorzystał fakt nieznajomości przez mieszkańców procedur sporządzania planów miejscowych oraz nieznajomości zastosowania technologii wykonania biogazowni zarzucając mi ukryty tryb procedowania oraz brak informacji. Manipuluje on informacją wywołując strach wśród mieszkańców.

Odnosząc się do przekazu „ukryty tryb procedowania, brak informacji pośród wspólnoty – to wszystko każe zastanowić się nad intencjami Wójta”, wyjaśniam, że 25 lutego 2021 r. Rada Gminy Belsk Duży podjęła uchwałę nr XXVII/188/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży – etap II.  

Pismem z dnia 27 maja 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a 29 września 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wniósł uwag odnoszących się do projektowanej inwestycji wiodącej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 22 lutego 2023 r. ukazało się na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w lokalnej gazecie ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej opisanego projektu planu. W tymże ogłoszeniu były zamieszczone informacje min. o możliwości zapoznania się z projektem planu w siedzibie urzędu gminy oraz o terminie składania uwag do dokumentu. 7 marca 2023 r. w siedzibie urzędu Gminy odbyła się dyskusja publiczna, na którą przybyli urbanista sporządzający projekt planu, potencjalny inwestor oraz mieszkańcy. Podczas dyskusji mieszkańcy mieli zapewnioną możliwość zadawania pytań dotyczących zapisu planu miejscowego a także mieli możliwość składania uwag do protokołu.

Ponowiłem procedurę wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu, o czym poinformowałem w ogłoszeniu, które ukazało się 5 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w lokalnej gazecie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej opisanego projektu planu miejscowego. W tymże ogłoszeniu były zamieszczone informacje min. o możliwości zapoznania się z projektem planu w siedzibie urzędu gminy oraz o terminie możliwości składania uwag do dokumentu. 25 kwietnia 2023 r. w siedzibie urzędu Gminy odbyła się kolejna dyskusja publiczna, na którą przybyli urbanista, potencjalny inwestor oraz mieszkańcy. Podczas dyskusji mieszkańcy mieli zapewnioną możliwość zadawania pytań dotyczących zapisów planu miejscowego, a także mieli możliwość składania uwag do protokołu.

Ponadto informuję, że zakres planu miejscowego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Poprawność sporządzenia planu miejscowego wraz z zawartym zakresem treści obligatoryjnie sprawdza Wojewoda, któremu analogicznie do poprzednich procedur wysyłam całą zgromadzoną dokumentację planistyczną. Naruszenie tego trybu skutkuje uchyleniem uchwały. Dlatego działam zgodnie i w ramach prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, autor przekazu wprowadza w błąd stwierdzeniem, że był ukryty tryb procedowania zmiany planu miejscowego. Gdybym zatajał te informacje, mieszkańcy nie przybyliby na dyskusje publiczne, które odbyły się w dniach 7 marca 2023 r. oraz 25 kwietnia 2023 r. oraz nie przychodziliby do urzędu gminy, celem zapoznania się z projektem planu miejscowego.

Autor przekazu również wprowadza w błąd mieszkańców, sugerując, że „Wójt Gminy chce pozwolić lokalnej fabryce wybudować biogazownię wytwarzającą 2MW energii – do wytworzenia tego potrzeba prawie 20 ciężarówek dziennie ŚMIERDZĄCYCH substancji, których sama fabryka nie wytwarza na miejscu”.

Dementuję. Zapis w przedmiotowym projekcie planu miejscowego (§ 13 ust. 3 pkt. 4 lit. b)) mówi: „b) jako wsadu do produkcji biogazu dopuszcza się stosowanie wyłącznie substratów stanowiących odpad produkcyjny pochodzenia roślinnego z zakładu, przy którym instalacja ta zostanie zlokalizowana i/lub substratów pochodzących z lokalnej produkcji roślinnej”.

Dodatkowo powyższy zarzut normuje zapis zamieszczony w projekcie planu miejscowego (§ 7 ust. 1 pkt. 1) mówiący: „zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych i wód podziemnych”

Ponadto przedstawiciele zakładu Ferrero obecni na dyskusji publicznej dn. 25 kwietnia 2023 r. zapewniali, że ilość substratu obecnie nadającego się do utylizacji pochodzącego z zakładu przekracza ilość możliwą do przetworzenia przez projektowaną biogazownię.

Autor przekazu mija się również z prawdą stwierdzając, że: „lokalizacja w jednym z najwyższych punktów w Starej Wsi spowoduje, że SMRÓD będzie spływał na mieszkańców osiedli w Belsku Dużym, Starej Wsi, Małej Wsi, Skowronek oraz innych miejscowości”

Wyjaśniam, że zapis w przedmiotowym projekcie planu miejscowego (§ 13 ust. 3 pkt. 1 ) mówi, że ustala się zasady realizacji przeznaczenia terenu oraz kształtowania zabudowy jak następuje: „1) realizację przeznaczenia terenu dopuszcza się wyłącznie w postaci przedsięwzięć innych niż uciążliwe”.

Ponadto przedstawiciele zakładu Ferrero zapewniają, że czekolada jest bardzo wrażliwa na absorbcję brzydkich zapachów, dlatego nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek błędne działanie biogazowni.

Autor przekazu rozprzestrzenia nieprawdę stwierdzając, że „inwestor nie chce zapewnić czynników pozwalających zniwelować negatywne skutki biogazowni”.

Wyjaśniam, że wyżej wymienione stwierdzenie nie może być prawdą, ponieważ inwestor bez sporządzenia planu miejscowego nie może wystąpić o uzyskanie pozwolenia na budowę, które upoważnia go do budowania czegokolwiek i spełniania jakichkolwiek warunków określonych prawem.

Autor przekazu stwierdzając, że „ekspertyzy jakie inwestor przedstawia Wójtowi oraz Radnym zostały przygotowane przez osobę zajmującą się szkoleniem psów” posługuje się typową manipulacją.

Wyjaśniam, że art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób wyczerpujący wyjaśnia, jakie warunki muszą być spełnione przez osoby sporządzające projekty planów miejscowych. Zatem niedopuszczalne jest, by taki dokument sporządzał ktoś niespełniający zawartych w ustawie warunków. Również tego typu informację o składzie sporządzającym plan miejscowy wraz z niezbędną dokumentacją przesyłam Wojewodzie Mazowieckiemu, który dotychczasowo nie miał żadnych co do tego uwag i zastrzeżeń.

Autor przekazu stwierdzając, że „projektowana biogazownia ma 3 ha powierzchni i drastycznie zmieni krajobraz naszej okolicy, wpływając negatywnie na walory estetyczne i turystyczne regionu niszcząc okoliczne zabytki” posługuje się typową manipulacją.

Wyjaśniam, że 22 czerwca 2022 r. wystąpiłem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego z prośbą o dokonanie uzgodnienia przedmiotowego projektu planu miejscowego. Dnia 15 lipca 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wystosował pismo do Wójta Gminy Belsk Duży, w którym uzgodnił wyżej wymieniony projekt planu miejscowego.

Informuję również, że nieprawdą jest, że projektowana biogazownia ma 3 ha powierzchni. Na etapie sporządzania planu miejscowego nie jest możliwe stwierdzenie, jaką powierzchnię będzie miała biogazownia. Zapis projektu planu miejscowego (§ 13. ust. 4 pkt. 3) mówi: „3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 15%.” Należy zauważyć, że w projekcie planu miejscowego teren produkcji przemysłowej wynosi 2,68 ha, a zieleń towarzysząca 0,44 ha.

Kolejna sugestia autora przekazu, że biogazownia spowoduje smród i zanieczyszczenia również wydaje się być nieprawdziwą biorąc pod uwagę działania rządowe propagujące budowę odnawialnych źródeł energii w tym biogazowni. 25 stycznia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków w nowym programie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatem instytucje szczebla centralnego rekomendują tego typu działania i nie widzą w związku z tym żadnych zagrożeń.

Ponadto stwierdzam, że autor przekazu odnosząc się do biogazowni nie przedstawia faktów, tylko z premedytacją używa słów:  „może”, „często”, „mogą” mających za zadanie sugerować, a nie opierać się na twardych dowodach i faktach.

Autora przekazu wzywam do zaprzestania upowszechniania nieprawdziwych informacji, a także do zaprzestania wprowadzania w błąd mieszkańców.

Wójt Gminy Belsk Duży
Władysław Piątkowski

TAGI:

Komentarze (11):

Janka; 7 maja 2023, 19:20

Znowu zamieszanie robią sadownicy. Myślą tylko o swoich jabłkach. Tylko coraz większy mają problem z ich sprzedażą. Może przyjść taki czas, że oni lub ich dzieci będą prosić się o pracę w Ferrero.

Mieszkaniec; 7 maja 2023, 19:32

Bardzo dobry pomysł . Kto to słyszał żeby prąd w Grójcu pochodził z węgla . W grójeckim jest tyle odpadów gałęzi z sadów , odpadów z owoców. Dobrze , że Tusk i Buzek pomagają Polsce .

Dianka; 7 maja 2023, 20:28

Mam nadzieję,że do tego nie dojdzie

Artur; 8 maja 2023, 06:53

Potrzebna inwestycja. Nowoczesna technologia przy budowie i nikt nawet nie zauwazy obecnosci biogazowni. Bylem w Czechach i to jest norma u nich i darmowy gaz.

Weronika; 8 maja 2023, 10:13

Grójec blokuje budowę w Głuchowie i Kępinie.
Mieszkańcy Belska nie chcą smrodu, siarkowodoru, tlenku azotu w powietrze.
Ci co tu piszą popatrzcie w internecie jak to działa w Polsce. Jak powstanie biogazownia to nikogo nie obchodzi jaki to smród dla mieszkańców.
Nie możemy uzależniać się od Ferrero i wszystko co chcą to mieszkańcy muszą się zgadzać.

Zuzanna; 8 maja 2023, 10:17

Artur - trudno sobie wyobrazić, aby nikt nie zauważył obecności biogazowni o powierzchni ponad 3ha (na dodatek generującej trujące i śmierdzące gazy na całą okolicę).

Jerzy; 8 maja 2023, 16:31

Artur - korzyści z tego TYLKO dla Ferrero.
Dlaczego mieszkańcy mają zgadzać się na wszystko.
W Niemczech już zamykają biogazownie rolnicze bo ich zdominowały duże.
Nieusimi ulegać presji Ferrero. Przecież nie wyniosą się z tąd np na Ukrainę.
Jest niedaleko w Rawie Mazowieckiej biogazownia ,
Jest artykuł w internecie BIOGAZOWNIA Z KONFLIKTEM W TLE /RAWA MAZOWIECKA.
Tam ludzie mają problem...
Warto się zapoznać przed zabraniem głosu.

Ciekawski; 9 maja 2023, 07:36

Ciekawe co tak na prawdę by powodowało większy "smród". Działalność biogazowni czy permanentna, wiosenno, letnio, jesienna akcja opryskowa mieszkańców gminy. O skład chemiczny i skutki dla środowiska nawet nie pytam.

Prawda czasu; 9 maja 2023, 08:38

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Borys; 10 maja 2023, 10:11

Odnosząc się do komentarza Janki: aktualnie są problemy ze sprzedażą, nie oznacza to jednak że należy zaprzepaścić wszystkie dotychczasowe inwestycje w produkcję sadowniczą, która na marginesie jest dumą regionu.

Wątpliwe, żeby dzieci sadowników dopraszały się o pracę w Ferrero, ponieważ prawdopodobnie nikt nie będzie chciał mieszkać w naszym regionie po tym jak zapanuje tu taki niewyobrażalny smród, jaki tworzą biogazownie. Wszyscy powinniśmy się przed tym bronić!

Inżynier ; 22 maja 2023, 20:49

Grupka oszołomów protestuje przeciwko budowie biogazowni wykorzystującej odpady poprodukcyjne z fabryki czekolady do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Te oszołomy zapomnieli przytoczyć jeszcze dwóch NAJWAŻNIEJSZYCH argumentów przeciwko biogazowni: jak ona ruszy, to w okolicy kury będą znosić mniejsze jajka, a krowy przestaną dawać mleko!

Jak kontrastują te prymitywne protesty niedouczonych ludzi z postawą mieszkańców wsi, które otrzymują tanie ciepło z biogazowni i są mega zadowoleni, bo nikt w zimie palić w piecu nie musi...

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Nauka Pływania | instruktor Emil Siedlarz | Chełmiec - Nowy Sącz - Korzenna
Księgowość w stolicy. Jakie są realia pracy księgowych w Warszawie? Praca w księgowości należy do zawodów cieszących się dużym...
Podpisano umowę! Wkrótce rusza przebudowa stadionu przy Laskowej W czwartek burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał umowę na...
Ostatnie pożegnanie podinspektora Pawła Korczaka W środę w Tarczynie obyła się uroczystość pogrzebowa...
ZWiK w Grójcu wydał komunikat ws. bakterii coli w wodzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu poinformował, iż...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.