PRACA. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu

4 lipca 2021; 11:29

-

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. S. LASKOWSKIEGO W GRÓJCU al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec.

1. Stanowisko pracy: główny księgowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu
2. Wymiar etatu - niepełny¼ etatu
3. Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a) posiada obywatelstwo polskie
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe
d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku – tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego.

4. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, oraz znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znajomość ustawy –Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, ustawy o zamówieniach publicznych
b) Umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości
c) Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 
5. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Analiza realizacji budżetu
b) Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości MGBP w Grójcu
c) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
d) Prowadzenie gospodarki finansowej MGBP zgodnie z obowiązującymi zasadami,
e) Analiza wykorzystania środków przewidzianych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji.
f) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
g) Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.
h) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora jednostki.
i) Do obowiązków Głównego Księgowego należy również prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Gminy i Miasta itp.
j) Ujawnienie Dyrektorowi jednostki naruszeń dyscypliny budżetowej.
k) Zamówienia publiczne.
l) Kontrola zarządcza.
m) Całość spraw związanych ze środkami trwałymi, inwentaryzacją, itp.

6. Wymagane dokumenty:
a) Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny –własnoręcznie podpisane
b) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty, paszport)
c) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy (zaświadczenia o zatrudnieniu)
d) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności
e) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
f) Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
g) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
h) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
     Przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
i) Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy
j) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
k) Zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7. Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Dokumenty aplikacyjne należy składać:
    - osobiście w siedzibie MGBP w Grójcu (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: główny księgowy MGBP w Grójcu” w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godziny 18.00 (Liczy się data wpływu do MGBP) lub przesłać pocztą do 16 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu).
 2) Aplikacje, które wpłyną do MGBP po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
a) Nabór na wolne stanowisko przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez p. o. Dyrektora MGBP.
b) Postępowanie konkursowe nastąpi w dniach od 17 do 20 sierpnia 2021 r. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu spotkania.
c) Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.
d) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej w MGBP oraz na stronie internetowej www.bibliotekagrojec.pl
e) Czynności przekazania „księgowości” nastąpią w terminie od 1 września do 30 września 2016 r.
f) Zatrudnienie od 1 września 2021 r.
 
 p.o. DYREKTOR MGBP w Grójcu  
Magdalena Sepczyńska

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Kanonada na Laskowej. Mazowsze wbiło siedem goli Oronce W sobotnie popołudnie podopieczni Mariusza Lisieckiego...
Uczniowie spotkali się z mistrzem Europy, Pawłem Januszewskim W piątek, 20 maja w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. J....
Święto Kwitnących Jabłoni: sobotnie koncerty jednak odwołane Ze względów bezpieczeństwa zaplanowane na sobotę koncerty w...
Wjechał w grupę kolarzy. Sąd w Grójcu zdecydował ws. kierowcy Mężczyzna, który wjechał samochodem w grupę kolarzy zabijaj...
Ważna informacja od organizatorów Święta Kwitnących Jabłoni 2022 W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi Dyrektor Gró...

Najnowsze ogłoszenia

Pracownicy, Leasing Pracowników Szanowni Państwo,

Firma RV Group Poland sp. z o. o....
Zatrudnimy kierowców C+E ( ADR )... Zatrudnimy kierowców C+E (ADR podstawa+cysterny) do przewozu asfaltów.
Praca dla STUDENTÓW / MATURZYSTÓW... STUDENCIE!
UCZNIU!

Chcesz sobie dorobić podczas...
Pracownik produkcji (k/m) bez znajomości... Agencja Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) poszukuje dla swojego...
Przedstawiciel Handlowy To oferujemy

- atrakcyjne wynagrodzenie

-...

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.
Klinika Medycyny Estetycznej FabMed Klinika Medycyny Estetycznej FabMed działająca w Warszawie specjalizuje...
Twoje Wnętrza Katarzyna Siedlecka Jesteśmy firmą zajmującą się aranżacją wnętrz oraz elementami wnętrzarskimi....
Gabinet Psychoterapii Katarzyna Dolińska-Kłopotowska... Terapia uzależnień i współuzależnienia.
Psychoterapia osób z...

2013-2022 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.