Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Wybory na burmistrza Grójca 2024. Na pytania odpowiada Karol Biedrzycki

27 marca 2024; 12:42

Grojec24.net

63 komentarze

Karol Biedrzycki - kandydat na burmistrza Grójca Karol Biedrzycki - kandydat na burmistrza Grójca

Na pytania Redakcji Grojec24.net i mieszkańców Grójca w ramach akcji #zapytajkandydata odpowiada kandydat na burmistrza Karol Biedrzycki.

News will be here

1. Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed samorządem Grójca, a co za tym idzie, jakie powinny być główne priorytety władz gminy na nową kadencję 2024-2029? Proszę wskazać przynajmniej pięć takich priorytetów.

Karol Biedrzycki: Grójec jako gmina i miasto jest regionem coraz częściej wybieranym przez młodych ludzi i rodziny do zamieszkania. Mamy też wielu rodowitych mieszkańców, krzewiących tradycję regionu, dbających o kolejne pokolenia. Jest to region i społeczność, w których drzemie ogromny potencjał.  Zarówno nasze miasto, jak i gmina nie w każdym aspekcie są jednak na to przygotowane. Wiele miejsc i obszarów wymaga modernizacji, unowocześnienia, bądź stworzenia na nowo, dostosowania do rozwijającej się społeczności, sprawnego zarządzania ze strony samorządu. Dlatego też uważam, że wśród priorytetów na nową kadencję powinny się znaleźć aspekty związane z szerokim rozwojem miasta i gminy, infrastruktury, miejsc użyteczności publicznej, czy rekreacji, dostosowanych do potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Odpowiedniego wykorzystania budżetu gminy i z uwagi na bardzo duże potrzeby, możliwości sięgania po środki zewnętrzne.  Uważam, że szczególną uwagę należy też skierować na dzieci i młodzież, która stanowi przyszłość naszej społeczności i to przed nimi stoją coraz to nowsze wyzwania oraz seniorom, którym wiele zawdzięczamy. Przed nasza gminą jest w przyszłej kadencji jest wiele wyzwań inwestycyjnych, dlatego ważne jest korzystanie ze środków zewnętrznych.

Wśród 5 priorytetów wskazałbym zatem:
1. Sprawne i rzetelne dokończenie rozpoczętych inwestycji, związanych z edukacją i rekreacją, tj. rozbudowa PSP nr 1 i PSP w Lesznowoli, budowa żłobka samorządowego, rewitalizacja parku miejskiego i modernizacja stadionu.

2. Przeprowadzenie gruntownej analizy stanu gminnej oświaty, możliwości jej rozwoju oraz zapotrzebowanie (w tym też w zakresie budowy nowej szkoły, adekwatnej dostępności miejsc w przedszkolach oraz powstałym żłobku), a także niezwłoczne wprowadzenie założeń programowych dot. oświaty (m.in. oferta dydaktyczna dla uczniów zdolnych, czy bezpłatne zajęcia dodatkowe w przedszkolach ale też zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie form wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenia i wdrożenie programów propagujących zdrowy styl życia jako odpowiedź na obserwowane problemy).

3. Rozszerzenie oferty sportowej i kulturowej, zapewnienie miejsc rekreacji oraz rozwój terenów zielonych.

4. Zadbanie o odpowiednią infrastrukturę w mieście i gminie, zarówno drogową, jak i rekreacyjną (od stanu ulic i dróg gminnych, ścieżek rowerowych i tras spacerowych, poprzez chodniki z odpowiednim oświetleniem na terenach wiejskich, place zabaw, sołtysówki i świetlice wiejskie, modernizację rynku, budowę pumptrucka, czy budowę budynku komunalnego), z uwzględnieniem dbałości o czystość i wygląd miasta.

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylinie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie grójeckiej oświaty? Czy i co ewentualnie trzeba w niej zmienić?

Uważam, że poprawy wymaga infrastruktura, m.in. trudna sytuacja PSP nr 3, wciąż trwająca rozbudowy PSP nr 1 i PSP w Lesznowoli, która utrudniają funkcjonowanie uczniom i nauczycielom. Ponadto też należałoby stworzyć ofertę, odpowiadającą aktualnym potrzebom naszych uczniów, zawierającą bazę edukacyjną skierowaną na pracę z uczniem zdolnym, umożliwienie rozwoju zainteresowań i uzdolnień, ale też zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze szkół i przedszkoli, czy zapewnienie adekwatnych form wsparcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i orzeczeniami. Istotnym zagadnieniem jest też wdrożenie programów propagujących zdrowy styl życia, promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, a także rozszerzenie oferty już na etapie przedszkolnym (dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla dzieci).

3. Jak Pan/Pani zamierza poszerzyć ofertę kulturalno-rozrywkową Grójca?

Chciałbym utworzyć Młodzieżowy Dom Kultury z opracowaną ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży, a także Centrum Historii Regionu, w którym będą mogli spotykać się miłośnicy ziemi grójeckiej oraz osoby zainteresowane bogatą historią naszego regionu. Ponadto obok naszych stałych wydarzeń, jak np. sztandarowe Święto Kwitnących Jabłoni chciałbym stworzyć szerszą ofertę imprez kulturalnych dla naszych mieszkańców, z koncertami na żywo oraz letnią scenę koncertową w Grójcu. Uważam też, że istotnym elementem jest popularyzacja aktywnego spędzania czasu i organizacja różnego rodzaju tematycznych wydarzeń dla naszych mieszkańców (jak np. ubiegłoroczny Piknik Motoryzacyjny, którego byłem inicjatorem), czy też wsparcie oddolnych inicjatyw, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich. Natomiast na terenach wiejskich chciałbym zwrócić także uwagę na rozwój miejsc aktywizacji sołectw, takich jak sołtysówki i świetlice wiejskie.

4. Jakie są Pana/Pani pomysły na rozwój rekreacji i terenów zielonych?

W mojej ocenie ważna jest:

- rozbudowa ścieżek rowerowych i tras spacerowych,

- budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci, w tym sensorycznego placu zabaw i ścieżki sensorycznej

- zagospodarowanie terenów zielonych w mieście oraz na wsi,

- zielona strefa relaksu, którą planuję stworzyć w wyniku modernizacji i zazielenienia rynku,

- budowa pumptrucka.

Chciałbym również, zagospodarować dla naszych mieszkańców teren zalewu w Głuchowie.

5. W jaki sposób powinien funkcjonować sport w gminie, zarówno ten o charakterze wyczynowym, jak i o charakterze typowo rekreacyjnym? Jak widzi Pan/Pani rozwój bazy sportowej?

Myślę, że dla naszych mieszkańców powinna być przygotowana szersza oferta imprez sportowych. Aby zaktywizować i zachęcić ludzi do uprawiania sportu trzeba organizować cykliczne turnieje, rozgrywki i zawody w gminie. Ważny jest również rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej. Chciałbym, aby do klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy trafiło większe wsparcie finansowe. Istotne jest również wspomaganie rozwoju lokalnych talentów sportowych np. poprzez stypendia sportowe. Uważam, że powinniśmy promować sukcesy i osiągnięcia sportowców z Gminy Grójec. Idealnym rozwiązaniem może być organizacja Gali Sportu na zakończenie roku kalendarzowego, podczas której możemy zaprezentować nasze talenty sportowe.

6. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie komunikacji publicznej? Chodzi zarówno o transport wewnątrz gminy, jak i komunikację z Warszawą. Czy wymaga ona zmian, a jeśli tak to jakich?

Uważam, że komunikacja na terenie naszej gminy dobrze funkcjonuje. Chciałbym zachęcić mieszkańców Grójca do korzystania z niej, dlatego też w moim programie znajduje się punkt wprowadzający darmowy autobus w mieście.

Jednak, aby poprawić komunikację z Warszawą trzeba podjąć rozmowy z przewoźnikiem PKS Grójec Sp. z o.o. i wspólnie szukać rozwiązania. Jesteśmy po przebudowie drogi ekspresowej S7 i należy pomyśleć o uruchomieniu kilku autobusów, które bezpośrednio z Grójca dojadą do Warszawy bez zatrzymywania się po drodze. Wówczas mieszkańcy Grójca mieliby zapewniony szybszy i bardziej sprawny dojazd do stolicy.

7. Jaki jest Pana/Pani stosunek do dwóch planowanych przedsięwzięć transportowych o zasięgu krajowym i regionalnym, które niewątpliwie mogą wpłynąć na Gminę Grójec? Chodzi o sieć kolejową w ramach projektu CPK oraz OAW.

Ważny jest rozwój miasta i gminy, ale nie kosztem dóbr naszego środowiska naturalnego, czy życiowego dorobku mieszkańców. Myślę, że projekty CPK i OAW powinny być dokładnie przeanalizowane. Osobiście uważam, iż zarówno Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej jak i linie kolejowe dużych prędkości powinny przebiegać poza granicami naszej gminy. W bieżącej kadencji wspólnie z radnymi podjęliśmy uchwały wyrażające sprzeciw wobec powyższych inwestycji.  

8. Proszę o przedstawienie stanowiska w sprawie „lex deweloper”. Czy popiera Pan/Pani starania deweloperów do budowy nowych budynków wielorodzinnych na terenach do tego nieprzeznaczonych wg MPZP? Czy takie inicjatywy będą popierane po objęciu urzędu?

Uważam, że miasto powinno się rozwijać, także jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, ale nie niezgodnie z MPZP. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grójcu podjęliśmy uchwałę w sprawie określania lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Grójec, która powinna być jeszcze dopracowana w przyszłości. Głosowałem za tą uchwałą, ponieważ liczę się ze zdaniem mieszkańców.

9. Jakie pomysły ma Pan/Pani na usprawnienie komunikacji na linii Urząd Miasta – mieszkańcy oraz ogólnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie Grójec?

Chciałbym uruchomić Systemu Obsługi Mieszkańca, czyli nowy sposób na zgłoszenie awarii, usterki czy otrzymanie powiadomienia o niebezpieczeństwie lub zagrożeniu (aplikacja mobilna).

Ważne są dla mnie spotkania i konsultacje z mieszkańcami, w szczególności w sprawach strategicznych (np. plan zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży mienia itp.). W celu ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości usług w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu będę prowadził badanie satysfakcji interesantów odwiedzających urząd. Chciałbym wdrożyć Grójecki Budżet Obywatelski dzięki któremu mieszkańcy zdecydują na co gmina wyda pieniądze w ich najbliższej okolicy.

Warto także poprawiać komunikację między urzędem, a jednostkami pomocniczymi gminy (np. MGOPS, ZGK itd.), tak aby odpowiedzi na pisma trafiały do odbiorców szybciej i sprawy były załatwiane sprawniej niż dotychczas.

10. Jak widzi Pan/Pani współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO)?

Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w każdej gminie, dlatego też chciałbym wdrożyć program współpracy Gminy Grójec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich. Dzięki takiemu wsparciu w naszym samorządzie byłyby realizowane nowe projekty i inicjatywy, które aktywizowałyby naszych mieszkańców.

11. Samorząd i biznes. Jaki ma Pan/Pani pomysł na współpracę z przedsiębiorcami i przyciąganie nowych inwestorów?

Chciałbym stworzyć forum dyskusyjne między urzędem, a przedsiębiorcami, ponieważ ich zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że nasz samorząd mógłby pomóc lokalnym przedsiębiorcom w ich promocji, zarówno w kraju jak i na przykład w miastach partnerskich gminy.

12. Chciałabym się dowiedzieć, jakie stanowisko mają kandydaci na burmistrza odnośnie podpisanej po raz kolejny umowy ze schroniskiem w Wągrodnie (istnieje zapis o dowożeniu psów do schroniska w Sobolewie). Czy podpiszą kolejną umowę ze schroniskiem o dobrej reputacji z wieloma wolontariuszami? Np. na Paluchu.

Z informacji jakie posiadam wynika, że schronisko w Wągrodnie dobrze funkcjonuje. Dlatego też nie widzę przeciwskazań, aby kolejnej umowy nie zawierać z tym podmiotem. O tym, gdzie trafią bezpańskie psy uzależnione będzie, kto przystąpi do przetargu. Dodatkowo istnieje możliwość sformułowania odpowiednich zapisów w umowie, aby wszystko było transparentne.

13. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem programu bezpłatnej kastracji psów i kotów również właścicielskich oraz za edukacją ich właścicieli? Polityka pokazała w innych gminach…

Jest to ważne, aby wdrożyć odpowiednią profilaktykę bezdomności zwierząt. Dlatego też uważam, że program darmowej kastracji psów i kotów oraz edukacja właścicieli zwierząt ma tu ogromne znaczenie.

14. Grójec 2029. Jaka jest Pana/Pani wizja miasta i gminy Grójec na koniec przyszłej kadencji, jeśli to Pan/Pani będzie burmistrzem?

Chciałbym, aby Grójec w 2029 był miastem nowoczesnym, innowacyjnym, ale z zachowaniem naszej grójeckiej tradycji i kultury. Aby każdy mieszkaniec czuł się dobrze w naszej małej ojczyźnie, ważny i doceniony, z miejscami, w których może na wysokim poziomie się realizować, edukować, pracować, odpoczywać, czy integrować.

15. To ja powinienem/powinnam zostać burmistrzem, ponieważ…

Doskonale znam to miasto i gminę, wiem jakie są jej potrzeby i też jakie ma potencjały. Tutaj mieszkam od urodzenia, tutaj pracuję. Mam ponad 15-letnie doświadczenie w samorządzie grójeckim, za sobą wiele rozmów z mieszkańcami i podejmowanych inicjatyw. Mam też zaangażowanie i energię ogromnie potrzebne na tym stanowisku. Dzięki zdobytemu przez wiele lat doświadczeniu, wiem, jak wesprzeć rozwój naszej gminy i sprawnie nią zarządzać. Ponadto ważne są dla mnie wszystkie miejscowości w Gminie Grójec i sprawy każdego człowieka, który w nich mieszka. Dlatego też podczas najbliższych wyborów zachęcam do postawienia krzyżyka przy moim nazwisku.

TAGI:

Komentarze (63):

emeryt gminny; 27 marca 2024, 22:03

Te odpowiedzi to dno. I kiepskie perspektywy dla miasta

Szczerze; 28 marca 2024, 00:45

Nie ufam temu człowiekowi. Poza tym jego obłuda pozbawia złudzeń, powiązania z komunistami poprzedniej epoki zbyt duże. Żadna z odpowiedzi udzielonych nie zawiera konkretów. Pan stolarski też wiele obiecywał.

Brawo!; 28 marca 2024, 00:57

W końcu kandydat, który jest w stanie zauważyć realne potrzeby i młodych, i starszych. Brawo!

15 lat doświadczenia ; 28 marca 2024, 05:14

Takie doświadczenie i takie plany bez konkretów?

Budżet obywatelski był za Pana kadencji ?
Dzisiaj nie ma budżetu ale można zgłaszać obecnie inicjatywy obywatelskie, czy zgłosił Pan coś w imieniu mieszkańców albo pytał Pan czego potrzebują i skąd wziąć na to pieniądze ?

Uchwałę lex developer trzeba było podjąć w 2019 r to dzisiaj nie było obniżenia standardów w budownictwie wielorodzinnym.Obywatel; 28 marca 2024, 06:41

puste hasła i frazesy

Do 15 lat doświadczenia; 28 marca 2024, 07:20

To może warto się wczytać. Ja widzę konkretne odpowiedzi i konkretne rozwiązania. A w rzeczywistości konkretne działania.

Na plus; 28 marca 2024, 07:23

Super! Wiele fajnych pomysłów i rozwiązań, których do tej pory nie było.

Nadal stary uklad; 28 marca 2024, 07:33

Proszę powiedzieć kto będzie 1 lub drugim zastępcą czyżby Pana Szef?

rda miasta niczym z Magdalenkika ; 28 marca 2024, 10:06

2. Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie grójeckiej oświaty? Czy i co ewentualnie trzeba w niej zmienić?

Uważam, że poprawy wymaga infrastruktura, m.in. trudna sytuacja PSP nr 3, wciąż trwająca rozbudowy PSP nr 1 i PSP w Lesznowoli, która utrudniają funkcjonowanie uczniom i nauczycielom…

Prawdą jest, że jest to, że wina wyłącznie leży po stronie developera, a nie burmistrza. W psp3 nie została jeszcze przeprowadzona analiza kosztów remontu, ale środki na budowę drogi zostały zabrane i przeznaczone na remont szkoły nr 3, koszt może wynieść nawet 10 mln zł! Cwane zagranie, następnie udaje, że jednak pieniądze zostaną zwrócone i że on i rada nie mają nic przeciwko remontowi na Aroniowej. 1 mln na remont ul. Aroniowej zabrali teraz oddali i udają, że są cacy…

DARIUSZ GWIAZDA DALEJ BĘDZIE BURMISTRZEM TEGO MIASTA NIE DLATEGO, ŻE JA TAK MÓWIĘ, ALE DLATEGO, ŻE ROZUMIE MIESZKAŃCÓW, KTÓRYCH KAROL BIEDRZYCKI TRAKTUJE PRZEDMIOTOWO!!!

nigdy; 28 marca 2024, 10:25

puste hasełka, tak jak i pusta działalność jako Przewodniczącego Rady. Karał Gwiazdę a co za tym idzie też mieszkańców z a pozbawienie starego układu władzy. Jakie to był płytkie, Burmistrzowi najmniejsze wynagrodzenie, a sobie najwyższa dieta. Na jednej z sesji pełnomocnik mieszkańców bloku z ul Starostwa ma wystąpienie w którym ukazuje ogólnie bałagan w administrowaniu przez GTBS. Najlepsze na koniec jest pytanie Pana Karola do pełnomocnika cytuje: i co Pan od nas oczekuje? to jest cały Pan Karol.

Grabiący; 28 marca 2024, 10:29

Grabił Karol i rzeźbił. Tak sobie nagrabił i tak narzeźbił, że jest posprzątane a wybory ma przegrane

Do nigdy ; 28 marca 2024, 10:47

Tyle ze Gwieździe na początku Rada przyznała największe możliwe wynagrodzenie i dość długo z nim funkcjonował. Chyba juz sie zapomniało…
Natomiast z kim by nie rozmawiać, to nikomu Biedrzycki przed nosem drzwi nie zamknął, z każdym porozmawiał, szukał rozwiązań, działał, zamiast jęczeć jak to mu źle i niedobrze.
Ja jestem za nim, Gwiazdy już wystarczy.

Karola tez juz wystarczy; 28 marca 2024, 11:12

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do do nigdy; 28 marca 2024, 12:10

Nie zmyślaj cienki Bolku.
Zamykał drzwi w wielu sprawach i palił mosty. Dewizą było im gorzej tym lepiej.
Wszystko na polecenie szefa, z głupoty, małostkowości, złośliwości lub mściwości.
Zamknął drzwi mieszkańcom ulicy Aroniowej, po czym ze strachu je otworzył.

Do do do nigdy ; 28 marca 2024, 12:27

To Twoja interpretacja na Twoje potrzeby, fakty mówią co innego. Wiec może czas skończysz z tymi wyuczonymi sloganami, które nic nie wnoszą. Nad wszystkimi strategicznymi inwestycjami Rada właściwie się pochyliła, co na ostatniej sesji sam Burmistrz powiedział. Czas spojrzeć na realia, a nie powtarzane frazesy.

Karol cofnie miasto; 28 marca 2024, 13:17

Karol miał szansę przez ostatnie 5 lat i nic nie zrobił dla tego miasta. Mnie nie oszuka słabymi hasłami wyborczymi.

Najlepszy kandydat ; 28 marca 2024, 14:19

Pan Karol Biedrzycki jest najlepszym kandydatem na stanowisko burmistrza, zna problemy naszej społeczności i ma na nie REALNE rozwiązania. Jak żaden inny kandydat od lat (a nie od miesiąca czy dwóch przed wyborami) spotyka się i rozmawia z mieszkańcami i miasta i wsi, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych.

Mieszkaniec; 28 marca 2024, 14:31

Mieszkańcy ufają w możliwości Karola. Zarówno w sołectwach jak i w mieście. Jak ktoś uważa że program słaby to jego opinia do której ma prawo. Karol jako jedyny kandydat ma program który nie zawiera fanaberii tylko realne rzeczy, które realnie będzie mógł w wprowadzić. Odpowiedzi na pytania tylko to potwierdzają.

Brodaty ; 28 marca 2024, 14:51

Karol, ty to jeździj na wycieczki, a nie pchaj się do rządzenia.

Do Karol cofnie ; 28 marca 2024, 17:21

Nie cofnie bo nie pozwolą mu wyborcy.
Przez 5 lat cofał kijem Molnicę. Pomagała mu większość Rady.
Wszyscy na to patrzyliśmy i nic nie mogliśmy zrobić. Teraz możemy, bo są wybory. Temu panu dziękujemy.
.

Sąsiad psp1; 28 marca 2024, 17:32

Widzę że trole partyjne działają w najlepsze.
Chyba tylko ktoś kto nie przeczytał wywiadu może stwierdzić że brak tam konkretów.

Mi plan działań się podoba, jest ambitny i pewnie nie wszystko się uda zrealizować a na pewno nie w 1 kadencję ale jakby 60-70% się udało to będzie super.

Do mieszkaniec ; 28 marca 2024, 18:23

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Grójec; 28 marca 2024, 18:47

Program ogłoszony przez Karolka jest niespójny z tym co Karolek pokazywał przez minione 5 lat. Trudno zakładać, że nie był Karolek sobą.
W związku z tym musi być kłamczuchem i nie należy go popierać, dla dobra wszystkich należy go pozbawić wpływu na cokolwiek.

Mieszkam tu; 28 marca 2024, 19:05

Realne, dobre założenia. Nie ma lania wody, tylko konkretny plan na wprowadzenie zmian w Gminie. Ja widzę ambitnego człowieka, który chce działać. Ma Pan moje poparcie Panie Karolu!

Do najlepszy kandydat; 28 marca 2024, 19:18

Jesteś najwyraźniej członkiem sekty
Nie dociera do ciebie rzeczywistość.
Jak można twierdzić, że ktoś, kto przez 5 lat robił wszystko co mógł, żeby kosztem dobra gminy zaszkodzić rywalowi, którego to rywala traktował jak wroga , jest najlepszym kandydatem na urzàd burmistrza?

Do mieszkam tu; 28 marca 2024, 19:45

Ma twoje poparcie i oby tylko twoje.
Z takim poparciem pójdzie Karolek w las na manewry.

Mieszkaniec 2; 28 marca 2024, 20:30

Moje poparcie też ma.
A to do Ciebie - „Do najlepszy kandydat” chyba nie dociera rzeczywistość.

Do sąsiad psp1; 28 marca 2024, 20:58

Karol môw prawdę.
Nie żałujesz tych swoich wygłupów na sesjach?
Nie wstydzisz się tej nieszczerej troski o mieszkańców przy swoich infantylnych zaczepkach wobec burmistrza?
Ile średnio na jedną sesję dostawałeś sms-ów od wiadomo kogo?
Czy masz w sobie wystaczającą odwagę by zejść ze złej ścieżki, na którą przed laty wstąpiłeś?
Co zrobisz po karolkowej klęsce?

Gość; 28 marca 2024, 21:17

Karol nic dobrego nie zrobił i nie zrobi dla Grójca i to jest fakt. Proszę mi napisać co takiego dobrego zrobił w starostwie??? Jak zostanie burmistrzem to starosta będzie nim kierował i zamiast dla Grójca będzie działał dla Chynowa.

Manewry Karola; 29 marca 2024, 08:17

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do do sąsiad psp1; 29 marca 2024, 08:52

Karol prawdy nie powie. Nie wie co to jest.

Mieszkaniec; 29 marca 2024, 10:54

Karol to rozsądny i konkretny człowiek. Stawiam na niego!

Do Mieszkaniec; 29 marca 2024, 12:27

Stwierdzenia o rozsądku i konkretach tego człowieka to twoja sprawa.
Jeśli jednak mówisz to publicznie, to ja twierdzę, że musisz być mieszkańcem krzaków na bagnie.
Tam musisz mieszkać gdzie mieszkają niedoinformowani, nieświadomi, niegramotni albo dzicy.
Albo jesteś też samym Karolkiem lub jego skompromitowanym kumplem z Rady, kandydatem na ponowne pobieranie najwyższych z możliwych diet. Takich nam w życiu publicznym nie trzeba.

Idą Šwięta; 29 marca 2024, 12:55

Idą Święta a ja mam nadzieję, że zakochany w sobie , mały człowiek nigdy już Przewodniczącym Rady nie zostanie, ani burmistrzem ani radnym.
Ani nie zostaną radnymi pozostali członkowie stronnictwa starego układu sprzed 5- 20 lat.
Trzech członków tego układu wraz z jego szefem nie kandyduje, reszta jeszcze mami nas swoimi rzekomymi zaletami i wspaniałymi obietnicami.
Ich właściwe miejsce jest zupełnie gdzieś indziej, gdzie nikt ich nie uszanuje, nie uhonoruje, nie uzna.

Do do mieszkaniec; 29 marca 2024, 16:15

Ten komentarz chyba właśnie świadczy o Twoim poziomie. Nawet jeśli ktoś mieszka na bagnach, to przynajmniej nie z klapkami na oczach. A Panu Karolowi życzę, aby był Burmistrzem, trzymam kciuki. Najlepszy kandydat!

Mieszkanka ; 30 marca 2024, 10:22

Doświadczony samorządowiec, rozsądny program. Ma mój głos!

Logika ; 30 marca 2024, 10:31

Ludzie obudźcie się. Karol nie załatwi dla Grójca żadnych dotacji, i żadnych wielkich inwestycji, bo nie ma poparcia i kontaktów w Warszawie. Wybranie go to kolejne stracone lata dla Grójca. Tyle w temacie.

Wątpliwości ; 30 marca 2024, 17:56

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Monika; 30 marca 2024, 19:57

Biedrzycki pokazał niejednokrotnie swoją kulturę osobistą a właściwie jej brak na sesjach.

Logika 2; 30 marca 2024, 20:07

Biedrzycki jest samorządowcem od wielu lat i wiele osób zna, wie gdzie zapukać. Uważam, ze lepiej sobie poradzi niż partyjna kandydatka, która powiedzmy sobie szczerze, do tej pory jakoś się nie wykazała.

Całkowicie szczery; 30 marca 2024, 22:46

Gdy przyglądam się z boku tym kandydatom to z czystym sumieniem nie mogę poprzeć żadnego z nich. Natomiast komentarze przeciwników i zwolenników tych osób to całkowite dno.

Re Logika; 31 marca 2024, 17:05

15 lat w samorządzie. I niewiele dokonan. Panie Przewodniczący. Oj niewiele

Do całkowicie szczery; 1 kwietnia 2024, 12:21

Zgadzam się w 100%, kandydaci piszą pochwalne peany na swój temat i atakują konkurentów. Jak na dłoni widać, że te ich "sztaby" są bardzo aktywne.
Totalna żenada

Dynek; 2 kwietnia 2024, 07:55

Cyrulik zdjął kapelusz żeby nie kojarzyć go z szefem Jednak bez szefa nic nie znaczy. Starostwo go promuje bo wiedzą, że jak wygra to w której gminie szukać kasy na swoją promocję.

Grójec i wybory 7 kwietnia; 2 kwietnia 2024, 09:33

15 lat pracy Biedrzyckiego, pierwsze 10 lat bez żadnych sukseców na podrzędnych stanowiskach z epizodem marionetkowego z-cy burmistrza, ostanie 5 lat szkodzenia w Radzie.
Pytanie - jakie dobre umiejętności nabył ten człowiek?
Odpowiedź brzmi tylko destruktywne, nic na tak wszystko tylko na nie.
Odpowiedź musi podkreślać też całkowitą zależność tego człowieka od swojego mentora i szefa i calkowitą bezproduktywność, a ewentualne pomysły - nigdy jego z jego autorstwem.
7 kwietnia dobry wybór może być tylko jeden -
II kadencja Dariusza Gwiazdy i kontynuacja dobrego rządzenia, inwestycje i integracja mieszkańców wokół budowania dobrego miejsca do życia, zmiana oblicza Rady poprzez wybranie nowych radnych. Koniec z partyjniactwem i kolesiostwem lokalnych komitetów utworzonych przez dotychczasowych radnych. Koniec z hipokryzją tych ludzi i koniec z ich życiem w dobrobycie na nasz koszt.
Każde inne rozwiązanie nie powinno być ogóle brane pod uwagę przez zdrowo myślących mieszkańców naszej gminy.

Do Grójec i wybory ; 2 kwietnia 2024, 11:58

I z tego właśnie powodu na Gwiazdę już na pewno nie zagłosuję. Bo to nie było dobre rządzenie.

Wybory ; 2 kwietnia 2024, 12:03

Biedrzycki to rozsądny i rzetelny człowiek, potrafi dopilnować zadań i doprowadzić je porządnie do końca, czego innym brakuje. Ma mój głos.

Do wybory i do do Grójec i wybory; 2 kwietnia 2024, 13:06

Brak merytoryki, logiki, inteligencji i wszystkiego innego potrzebnego.
Zacznijmy od tego, że wasze stwierdzenia typu ktoś jest taki lub inny (Biedrzycki), bez podanych konkretnych dowodów (np. osiągnięć) nie jest ani prawdziwe ani fałszywe. Jest tylko wyznaniem wiary i aktem lojalności. Z takiego stwierdzenia nie można więc wyciągnąć żadnych wniosków, bo wiadomo, będą one fałszywe.
Słabi, niemerytoryczni i obłudni kandydaci, korzystający z poparcia nielicznych (to pewne), niewłaściwie ukierunkowanych (zmotywowanych), nielogicznych i mało inteligentnych stronników są przegrani i szkoda na nich głosować, marnować możliwości korzystnego wpływu na życie społeczno-gospodarcze swoich miejscowości.
Inteligentny zwolennik będący na waszym miejscu, doradziłby rezygnację z kandydowania i sam by zrezygnował z czczej pisaniny, paplaniny czy łażenia po mieście z plakatami.
Inteligentny człowiek nigdy nie poparłby kandydatów z tak niskimi kwalifikacjami, tak nisko zmotywowanych (kariera za wszelką cenę) i z tak złymi cechami charakteru (wszystkie te cechy ujawniły się w dotychczasowych aktywnościach państwa kandydatów).
Pozdrawiam serdecznie i życzę pozytywnych myśli.
Podpisano: ktoś kto was wszystkich wystarczająco dobrze poznał.

Czapki z głów golić się na łyso; 2 kwietnia 2024, 14:02

Słyszę i czytam, że najbardziej na wybraniu do RM zależy tym skompromitowanym radnym z bezmyślnie blokującej Gwiazdę większości. Potworzyli komitety wyborcze i umieścili siebie na pierwszych miejscach. Myślą sobie tak: musimy się dostać za wszelką cenę, może z czasem ludzie zapomną.
Nic podobnego. Każdy z tych radnych odpowiada za utrzymanie przez całe 5 lat Biedrzyckiego na przewodniczeniu, za najwyższe z możliwych diety, za pyskówki, - złe decyzje na złość włodarzowi i w efekcie za fatalny wizerunek całej Rady. Ci ludzie są niereformowalni, niewiarygodni i nie dający gwarancji zmiany na lepsze. W interesie nas wszystkich musimy w najbliższych wyborach zakończyć im możliwość dalszego pogrążania gminy. Niech znikają i nie wracają.

To już było - do 14:02; 2 kwietnia 2024, 14:28

To już było i nawet nick jakiś taki znany. Otóż wszyscy zapominają o tym, ze Burmistrz na początku miał uchwaloną najwyższa możliwa dietę, zmieniona została po czasie. Jako organ wykonawczy miał pełne pole popisu i tutaj się… No cóż… nie popisał. Można szukać wielu usprawiedliwień i atakować innych kontrkandydatów, albo po prostu spojrzeć prawdzie w oczy.

Idą Święta i po Świętach; 2 kwietnia 2024, 15:00

Nie wiele czasu do wyborów.
Nic się nie zmieniło na lepsze. Zakłamani, słabi i uparci kontrkandydaci Gwiazdy dwóją się i troją w przekonywaniu do siebie mieszkańców gminy. Zamiast wcześniej zapracować na pozytywny wizerunek i dobre notowania u ludzi, usiłują teraz pokazać jak bardzo im na tych ludziach zależy, jakie wspaniałe mają pomysły i ile szczęścia dadzą innym, jakie to cuda nas od nich czekają.
Nie zdają sobie bidule sprawy z tego, że efekt jest odwrotny. Im bardziej atakują, tym bardziej jesteśmy odporni na ich rzekome wdzięki. Im więcej głupich pomysłów nam serwują, tym mniej im wierzymy. Im więcej mają nadziei na wybranie, tym bardziej są oderwani od rzeczywistości. Im bardziej odlatują w kosmos, tym więcej w nas pewności, że nie prędko wrócą.
I niech latają na najdalszych orbitach, żeby lądowanie stamtąd nastąpiło do innego miejsca na Ziemi.

Do to już było; 2 kwietnia 2024, 15:05

Spójrz ty Karolu tej prawdzie w oczy i wycofaj się z kandydowania. Wtedy zaboli najmniej.

Do do to już było; 3 kwietnia 2024, 15:23

Żeby spojrzeć w oczy prawdzie trzeba mieć odwagę,
W oczach Karola widać tylko strach. No może jeszcze i zagubienie. I nie ma co się dziwić. Świadomość i nieodwracalność popełnionych błędów musi boleć.

Karol wycofaj się ; 4 kwietnia 2024, 07:44

Tak Panie Karolu, popełnionych przez Pana błędów jest tyle, że żadne miłe słowa na bazarku ich nie odkręcą. Trzeba było się zachowywać z klasą na sesjach i coś robić dla tego miasta a nie dla siebie.

Grecy; 4 kwietnia 2024, 09:22

Bogowie greccy piją ambrozję a Hefajstos-Syzyf Karol beznadziejnie wali młotem i bezmyślnie toczy kamienie na szczyt Olimpu, kiedy z góry wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie.
Widzi to ni Afrodyta ni Atena Kozłowska, też marzy o zdobyciu Olimpu i usiłuje rzucić, przy POmocy POsatyrów, złe czary na ludzi by ich otumanić.
A bogowie już dawno im los wybrali.

Glosowali przeciw i jest chaos; 5 kwietnia 2024, 04:07

Wyniki głosowania jw sprawie: określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Grójec,

ZA: 6, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna ZA (6)
Dulemba JanuszL, ubowiecka Anna, Molenda Małgorzata, Moskal Artur, Piwarska Weronika, Szymańczak Małgorzata

PRZECIW (13)
Antoniewicz Jerzy, Biedrzycki Karol, Gałka Mirosław, Justyński Tomasz, Krzyżanowski Ryszard, Marcinkowski Daniel, Poradzka Eugenia, Prykiel Dariusz, Stolarek Grzegorz, Stolarski Jacek, Szlis Artur, Wachulec-Kamienik Agnieszka, Woźniak Krzysztof.

WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Feliksiak Henryk

Najlepszy kandydat; 5 kwietnia 2024, 12:01

Mądry, rozsądny, doskonale znający miasto i gminę, umiejący rozmawiać z ludźmi.

Do najlepszy kandydat ; 5 kwietnia 2024, 12:37

Oczywiście najlepszy kandydat dotychczasowy Burmistrz.
Najgorszy to ten, o którym nieśmiało mówisz. Wszystkie wymienione cechy ma z przedrostkiem nie.
Przestańcie się ośmieszać. Wasz Karol nigdy nie zostanie wybrany na Włodarza. On ma destrukcję w DNA. Ludzie to czują.

normalny; 5 kwietnia 2024, 12:39

Mądry na swoja korzyść / mądrość która pokazywał na sesjach/ Gdzie ten człowiek rozmawiał z ludźmi, kto to widział, kto to słyszał.Który mieszkaniec miasta nie zna swojego miejsca zamieszkania i okolic, nie trzeba być kandydatem, żeby to wiedzieć, proste hasełka wyborcze. Skargi do sądu na kontr kandydatów to już teraz, buta ze strony tego Pana, a co by było jakby wygrał nie daj Boże.

Re; 5 kwietnia 2024, 12:43

Schowal sie jak mysz. Wyplakatowal. Pozew napisal. I bec ...

A może by tak; 5 kwietnia 2024, 13:23

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

WGR nie rower; 5 kwietnia 2024, 15:20

Karol spośród wszystkich kandydatów jest najgorszym wyborem.
Związany z poprzednią ekipą z lat przed 2018 rokiem, nauczony najgorszych praktyk z tego czasu, nie posiadający wiedzy i kwalifikacji interpersonalnych potrzebnych do sprawowania funkcji burmistrza.
Nie wiele mniej złym wyborem jest nastawiona tylko na siebie Kozłowska, reprezentująca partię PO, partię Tuska, doktryny Neumanna, grubych aferzystów i braku pinindzy.
O wyborze Piątkowskiego nie ma sensu w ogóle rozważać, bo jest to mało prawdopodobne.
Gwiazda powinien wygrać w I turze. Razem z nim całkowicie radni. To może być dobra ekipa ludzi wpływających na rozwój Grójca. Mam nadziej, że tak się stanie.

7.04.; 5 kwietnia 2024, 15:20

Wszyscy widzieliśmy przez wiele lat jak rozmawiał, załatwiał, był wszędzie tam gdzie trzeba. I pora już przestać wymyślać.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Zapadł wyrok sądowy za znieważenie policjantów z Grójca. Na żywo i w sieci 52-letni mężczyzna oraz jego 24-letnia córka usłyszeli...
Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm! Nadchodzi 63. edycja Święta Kwitnących Jabłoni Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm to gwiazdy, które wystąpią...
Adaptogeny – jak wpływają na zdrowie? Adaptogeny stanowią interesujący obszar w dziedzinie...
Dlaczego warto zdecydować się na podjęcie pracy tymczasowej? Rozważasz elastyczność w zatrudnieniu i poszukujesz ścieżki...
Dwie kobiety na dłużej zapamiętają spotkanie z funkcjonariuszami Kolejne zatrzymane prawa jazdy to owoc pracy policjantów z...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.