Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Wybory na burmistrza Grójca 2024. Na pytania odpowiada Monika Kozłowska

29 marca 2024; 12:16

Grojec24.net

52 komentarze

Monika Kozłowska Monika Kozłowska

Na pytania redakcji Grojec24.net i mieszkańców Grójca w ramach akcji #zapytajkandydata odpowiada kandydatka na burmistrza Monika Kozłowska.

News will be here

1. Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed samorządem Grójca, a co za tym idzie, jakie powinny być główne priorytety władz gminy na nową kadencję 2024-2029? Proszę wskazać maksymalnie pięć takich priorytetów.

Monika Kozłowska:

Największe wzywania to:

1. Dokończenie rozpoczętych inwestycji, w pierwszej kolejności PSP nr 1 – dokonanie inwentaryzacji i ogłoszenie przetargu, następnie szkoły w Lesznowoli, dawnego dworca kolejki, stadionu na Laskowej. Wyasygnowanie środków na ten cel.

2. Następnie analiza budżetu, a przede wszystkim wydatków. Pozyskanie środków z KPO na drogi, chodniki, kanalizację, oświetlenie, ścieżki rowerowe, miejsca rekreacji i sportu, nową szkołę, małą architekturę. I przystąpienie do realizacji tych inwestycji.

3. Następnie podjęcie działań mających na celu rozwój sportu, kultury, wysokiej jakości edukacji i integracji mieszkańców.

2. Jak Pan / Pani ocenia funkcjonowanie grójeckiej oświaty? Czy i co ewentualnie trzeba w niej zmienić?

Przede wszystkim przez 7 lat (od likwidacji gimnazjów) nie została rozbudowana PSP nr1 i to należy pilnie ukończyć, ponieważ brak odpowiedniej infrastruktury nauczania przekłada się na jakość i komfort kształcenia uczniów, jak również pracy nauczycieli. Konieczna jest także budowa nowego budynku dla Szkoły nr 3, bo ten do którego obecnie uczęszczają dzieci jest XIX-wiecznym zabytkiem i nie ma możliwości jego rozbudowy i adaptacji.

Uczniowie, edukację i rozwój sportowo-kulturalny powinni zdobywać w szkole, a nie po lekcjach na płatnych zajęciach.

Szkoła powinna zapewnić opiekę i zajęcia dodatkowe także w trakcie ferii i wakacji.

Jakość pracy bibliotek i świetlic powinna być na tyle wysoka, żeby to właśnie tam dokonywał się wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Dziecko w szkole i przedszkolu musi być w centrum, a budynki powinny być odpowiednio doposażone, zgodnie z rozwojem kluczowych kompetencji uczniów.

W każdej szkole powinny powstać zielone klasy, tak, aby edukacja częściowo odbywała się na świeżym powietrzu w zgodzie z naturą.

3. Jak Pan/Pani zamierza poszerzyć ofertę kulturalno-rozrywkową Grójca?

Po pierwsze stworzę miejsca integracji kobiet, młodzieży i seniorów.

Po drugie na rynku grójeckim przez cały sezon letni od czerwca do września będą odbywały się cotygodniowe potańcówki, a zimą na rynku będzie funkcjonowało lodowisko. Na rynku powstaną całoroczne drewniane kramy wynajmowane dla przedsiębiorców w celu sprzedaży produktów gastronomicznych czy rękodzielniczych.

Po trzecie powstanie letnia scena przy GOK, gdzie będą odbywały się recitale, mini koncerty, pokazy, kina plenerowe.

Po czwarte wybuduję centrum sportowo – rekreacyjne z salą widowiskową na obrzeżach miasta z dobrym dojazdem i parkingiem – to tam będą odbywały się duże koncerty, przedstawienia.

Kwitnąca Jabłoń będzie mieć charakter lokalny i będzie świętem budującym poczucie tożsamości kulturalnej.

Corocznie będą wydawane albumy historyczne, krajoznawcze, przewodniki o mieście i gminie.

4. Jakie są Pana/Pani pomysły na rozwój rekreacji i terenów zielonych?

Dla mnie jako dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji tworzenie takich miejsc jest kluczowe. Zwłaszcza, że terenów rekreacji nie mamy właściwie w ogóle. Zmienię to.

Miejski park stanie się miejscem oświetlonym, przejrzystym i czystym, z alejkami, ławkami, zieloną trawą.

Na Sienkiewicza powstanie drugi park, a wolne działki gminne zostaną zamienione na niewielkie skwerki.

Przy Nadleśnictwie w Głuchowie na 4 ha działce powstanie teren rekreacji z alejami, altankami, miejscami na ognisko. Natomiast w samym lesie powstaną ścieżki edukacyjne, przyrodnicze spacerowo- biegowe.

Zaplanuję i wytyczę szlak ścieżek rowerowych, do których zostaną wydane przewodniki i mapy.

Miejsca ważne historycznie zostaną upamiętnione tablicami i umiejscowione w przewodnikach.

W pałacu w Krobowie postanie prywatna winnica, a we współpracy z  gminą pałac stanie się miejscem spotkań kulturalnych.

Stawy w Falęcinie zostaną wykoszone, powstanie tam altanka i miejsce rekreacji.

Przy każdej szkole powstaną zielone klasy.

5. W jaki sposób powinien funkcjonować sport w gminie zarówno ten o charakterze wyczynowym, jak i o charakterze typowo rekreacyjnym? Jak widzi Pan/Pani rozwój bazy sportowej?  

Przede wszystkim infrastruktura szkolna powinna być dostępna wieczorami i w weekendy dla mieszkańców. Ponadto powinno powstać Centrum sportowo – rekreacyjne.

Grójecki Ośrodek Sportu powinien prowadzić własne sekcje sportowe i być organizatorem wydarzeń sportowych o charakterze lokalnym. Takich wydarzeń powinno być przynajmniej kilkadziesiąt w ciągu roku.

Szkolny sport powinien funkcjonować na wysokim poziomie, a zawody międzyszkolne powinny przyciągać rodziny do wspólnego kibicowania i integracji.

Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje gminne powinny być zachęcane do współorganizacji wydarzeń o zasięgu lokalnym.

6. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie komunikacji publicznej? Chodzi zarówno o transport wewnątrz gminy, jak i komunikację z Warszawą. Czy wymaga ona zmian, a jeśli tak, to jakich?

Nie posiadając własnego samochodu i prawa jazdy zarówno  mieszkańcy miasta, jak i   gminy są wykluczeni komunikacyjnie. Mieszkam na wsi, w sołectwie Mięsy, mój 13 letni syn nie ma możliwości dojechania na trening piłki nożnej do Grójca  i z niego wrócić. Nie wspomnę o pojechaniu do Warszawy – to wyprawa na cały dzień.

Transport, jak i wiele innych dziedzin, wymagają zmian. Moim autorskim pomysłem, który planuję  zrealizować we współpracy z prezydentem Warszawy – Rafałem Trzaskowskim jest sieć elektrycznych busów osobowych, które z Grójca będą docierać bezpośrednio do linii metra najszybszą z możliwych dróg. W najbliższym czasie na zaplanowanym spotkaniu, przedstawię prezydentowi Warszawy swój pomysł.

7. Jaki jest Pana/Pani stosunek do dwóch planowanych przedsięwzięć transportowych o zasięgu krajowym i regionalnym, które niewątpliwie mogą wpłynąć na gminę Grójec? Chodzi o sieć kolejową w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej.

Nasza gmina jest przecięta z jednej strony – z północy na południe przez S7, z drugiej ze wschodu na zachód przez DK 50. Dołączenie do tego kolei dużych prędkości i OAW, które nigdy wcześniej nie były planowane na naszym terenie, jest całkowitym zablokowaniem naszej gminy – zwłaszcza jej terenów rekreacyjnych i służących aktywności sportowej. Do tego na terenach gdzie są planowane powyższe inwestycje rozwinęło się budownictwo domów jednorodzinnych  -mieszkańcy mogą stracić dorobek swojego życia. Nie ma mojej zgody na krzywdę ludzką.

Co zaś do połączenia Grójca z Warszawą podmiejską koleją – zawsze to było naszym marzeniem i warto właśnie w takie połączenie skierować nasze plany. Natomiast obecne plany CPK takiego połączenia nie przewidują.

Jeszcze pozostaje kwestia bardzo niebezpiecznych skrzyżowań z DK 50 – dwa nasze najważniejsze ronda się z nią łączą . To bardzo niebezpieczne, nie tylko dla samochodów, przede wszystkim dla pieszych. I tu również powinny zostać skierowane najbliższe działania – poprawa bezpieczeństwa na drodze tranzytowej nr 50.  

8. Proszę o przedstawienie stanowiska w sprawie tzw. "lex deweloper". Czy popiera Pan/Pani starania deweloperów do budowy nowych budynków wielorodzinnych na terenach do tego nieprzeznaczonych wg. MPZP? Czy takie inicjatywy będą popierane po objęciu urzędu?

W obecnej sytuacji – podjęcia 25 marca uchwały – standardy urbanistyczne, pytanie straciło aktualność.

Jednak dla mnie uchwała ta jest przygotowana na kolanie i uważam, że tzw. rzutem na taśmę na 5 minut przed wyborami. Radni i burmistrz mieli na to 5,5 roku, żeby taką uchwałę przygotować, i przede wszystkim poddać ją konsultacjom. Nie uczynili tego, w zamian zrobili wrzutkę przedwyborczą, a przez całą swoją kadencję wyrażali zgodę na budownictwo zgodnie z „lex developer”.

9. Jakie pomysły ma Pan/Pani na usprawnienie komunikacji na linii Urząd Miasta - mieszkańcy oraz ogólnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie Grójec?

Po pierwsze – edukacja obywatelska poprzez cyklicznie organizowanie spotkań, nie tylko w mieście, ale przede wszystkim w sołectwach z przedstawicielami poszczególnych wydziałów UG.

Po drugie – organizowanie spotkań  i szkoleń online.

Po trzecie – konsultacje społeczne w godzinach popołudniowych.

Po czwarte – wydłużenie w wybrane dni godzin pracy urzędu.

Po piąte - Karta Mieszkańca wraz z aplikacją informującą o wydarzeniach w mieście i gminie.

Po szóste – cyfryzacja gminy poprzez m.in. wdrożenie cyfrowych systemów składania wniosków, czy zapisów do szkół i przedszkoli.

Po siódme – powołanie Społecznej Rady Kobiet oraz Społecznej Rady Seniorów.

Po ósme powoływanie zespołów eksperckich przy planowaniu strategicznych inwestycji.

10. Jak widzi Pan / Pani współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO)?

Sama jestem członkiem 3 stowarzyszeń i bardzo doceniam wysiłki, jakie organizacje czy inicjatywy oddolne wykonują dla dobra ogólnego.

W swojej pracy zawodowej niezwykle cenię współpracę ze stowarzyszeniami, bo bez tej współpracy wiele działań by nie powstało. Ale organizacje pozarządowe zazwyczaj działają non profit, w zamyśle nie mają ze swej działalności żadnych zysków finansowych, a niestety przy organizacji wielu działań potrzebne są środki. Obowiązkiem gminy oraz instytucji gminnych jest wspomóc NGOsy, nie tylko finansowo, ale  także materialnie czy personalnie, chociażby  udostępniając infrastrukturę, czy  wspierając  wiedzą i pomocą ze strony pracowników samorządowych.

Mam także poczucie, że to właśnie dzięki stowarzyszeniom w Grójcu funkcjonuje sport i aktywność fizyczna, widzę również, że coraz więcej stowarzyszeń działa na rzecz rozwoju kultury i promocji – tak jakby to organizacje pozarządowe wywiązywały się z obowiązków gminy. Więc tym bardziej chylę im czoła i na współpracy ze stowarzyszeniami i transparentnym, sprawiedliwym podziale dotacji będę jako burmistrz budować kierunki swojej działalności.

11. Samorząd i biznes. Jaki ma Pan/Pani pomysł na współpracę z przedsiębiorcami i przyciąganie nowych inwestorów?  

W ostatnim czasie odbyłam 8 spotkań tematycznych. Jednym z nich było Śniadanie Z pasja Dla przedsiębiorców. To w efekcie rozmów z przedsiębiorcami powstał konkretny program dla biznesu.

Jego główne założenia to:

- regularny dialog i konsultacje z przedsiębiorcami
- aktywne słuchanie i wdrażanie usprawnień
- dostosowane programy wsparcia (szkolenia, dotacje)
- ulgi podatkowe w celu utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy
- podniesienie jakości obsługi przedsiębiorców w urzędach
- wdrożenie karty i aplikacji mieszkańca oferującej zniżki na usługi - ułatwiającej promocję
- współpraca na linii gmina - biznes w zakresie promocji firm
- wsparcie w pozyskiwaniu pracowników

12. Chciałabym się dowiedzieć, jakie stanowisko mają kandydaci na burmistrza odnośnie podpisanej po raz kolejny umowy ze schroniskiem w Wągrodnie (istnieje zapis o odwożeniu psów do schroniska w Sobolewie). Czy podpiszą kolejną umowę ze schroniskiem o dobrej reputacji z wieloma wolontariuszami? Np. na Paluchu.

Ten temat zgłosili mi w ostatnim czasie mieszkańcy. Przede wszystkim jako burmistrz przyjrzę się zapisom umowy i powołam zespół ekspercki, z którym skonsultuję zarówno umowę jak i warunki oferowane przez schroniska. W efekcie tych konsultacji i zapewne wizji lokalnych zapadną decyzje co do umowy.

13. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem programu bezpłatnej kastracji psów i kotów również właścicielskich oraz za edukacją ich właścicieli? Praktyka pokazała w innych gminach, że po dwóch latach prowadzonego programu udało się ograniczyć ilość miotów, a co za tym idzie i bezdomności oraz przepełnionych schronisk oraz oszczędności dla gminy, która płaci za każdego przewiezionego psa do schroniska.

Tak, zdecydowanie.

14. Grójec 2029. Jaka jest Pana/Pani wizja miasta i gminy Grójec na koniec przyszłej kadencji, jeśli to Pan/Pani będą burmistrzem?

Chciałabym aby Grójec pozytywnie wyróżniał się na tle innych miast i miasteczek naszego regionu. Bo jest to miasto z bogatą historią, świetnym położeniem, z pięknymi terenami i mnóstwem wspaniałych mieszkańców.
 
Chciałabym aby wyróżniał się lokalnością, czystością, gospodarnością, przyjaznością, ale też tym, że wszyscy się tu znamy, szanujemy i lubimy.
 
Grójec powinien być centrum edukacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i usługowym regionu, a jednocześnie gminą i miastem 15 minutowym, czyli takim gdzie wszystkie potrzeby mieszkańców znajdują się w zasięgu 15 minutowej komunikacji.
 
Jednocześnie chcę aby Grójec miał swój lokalny, niepowtarzalny charakter, gdzie mieszkańcy się znają i lubią i wspólnie spędzają czas podczas licznych lokalnych i cyklicznych wydarzeń. Gdzie władze miasta troszczą się o komfort życia jego mieszkańców.
 
Dzięki mojemu doświadczeniu oraz wsparciu mojego Zespołu – wiem jak to osiągnąć.

15. To ja powinienem/powinnam zostać burmistrzem Grójca, ponieważ...

Mam doświadczenie w pracy dla samorządu i tak też postrzegam rolę burmistrza – jako pracownika samorządu, którego zadaniem jest administrowanie infrastrukturą i działalnością gminy oraz dbanie o jej dynamiczny rozwój.  I mam coś jeszcze – pasję. W życiu zawodowym spełniam się, zajmuję wysokie stanowisko kierownicze w samorządzie w innej gminie. Wiem, że może być czyściej, lepiej, mądrzej, aktywniej. Tego samego chciałabym dla naszych Mieszkańców i dla tej zmiany jakości, zmiany na lepsze pracuję. I wiem jedno, Grójec zasługuje na zmianę.

TAGI:

Komentarze (52):

Grójczanin ; 29 marca 2024, 14:03

Monika Kozłowska odpowiednia osoba na stanowisko burmistrza. Masz mój głos.

Zośka24; 29 marca 2024, 14:16

Szkoła ma zapewnić zajęcia w ferie i wakacje. Szkoła, czyli kto nauczyciele w ramach urlopu ku chwale ojczyzny i burmistrza?

Polak; 29 marca 2024, 15:44

Dla kobiet, dzieci i seniorów? Dla facetów nic?
Toż to dopiero głupota.
Panowie z Grójca, ta pani nas nie lubi. Ale z facetami z PO fotek multum. Z Tuskiem, Kierwińskim, Trzaskowskim. Ich jakoś lubi.
Zero głosów od nas.

Stop; 29 marca 2024, 15:47

Partyjna burmistrz, to najgorsze, co może się nam przytrafić.

Gość; 29 marca 2024, 18:30

Brawo Pani Moniko. Od razu widać profesjonalizm.a Pani mój głos.

Marek ; 29 marca 2024, 18:32

Nie mam faworyta w tych wyborach, ale uważam, że Ta Pani będzie w stanie załatwić u swoich w Warszawie duże dotacje dla Grójca i to mnie przekonuje.

Do Marek; 29 marca 2024, 22:20

Masz rację. Ja też oddaję głos na monikę

Pragmatyk; 30 marca 2024, 07:46

Na obietnice kandytatów, zawsze patrzę z przymrużeniem oka (pomysł szybkich przewozów busami Grojec-Wawa jest ok, tylko po co elektryki, proszę nie demonizowac diesla). Uważam jednak, że burmistrz z partii, która obecnie sprawuje władzę, ma większe szanse na realizację swojego programu. Tak wyglądają realia sprawowania władzy i dlatego zagłosuję na Monikę Kozlowską.

Do pragmatyk.; 30 marca 2024, 08:26

Bardzo trafnie to ująłeś. Wiadomo kto dzieli kasą w centrali, i jej dadzą pieniądze na różne inwestycje. Można różnie na to patrzeć, ale taka jest prawda, ta pani ma szanse coś załatwić dla Grójca. I dlatego ma mój głos.

Na nie; 30 marca 2024, 08:32

A moim zdaniem teraz to wiele obiecanek, później to już nawet partia nie pomoże przy ewentualnych dotacjach. Program szczerze mówiąc, tez nie powala. Najpierw w programie kolej do Warszawy, a teraz chwile później jednak nie kolej, tylko autobus. Ja jestem na nie, niczym mnie nie przekonuje.

Do pragmatyk ; 30 marca 2024, 08:39

Ale Burmistrz spoza partii jest w stanie zadbać o interesy mieszkańców, a nie partii. Także do mnie to nie przemawia i biorąc pod uwagę całokształt nie głosuję na Panią.

Beznadzieja ; 30 marca 2024, 10:35

Beznadziejne są te wyrazy poparcia dla POKozłowskiej. Ja oddam swój głos…., ona coś załatwi, ona wie, ona ma pasję itd.
Po pierwsze ona nic nie załatwi, bo pinindzy już nie ma, a będzie jeszcze gorzej,
Po drugie nic nie pokazała w dotychczasowej pracy a miała ku temu olbrzymie pole popisu a razem z burmistrzem G. Kalwarii tak sobie nagrabili, że nie maje tam czego szukać.
Po trzecie wszyscy z listy PO/KO idą tak dla pieniędzy nie dla żadnych dobrych dka ludzi pomysłów.
Po czwarte najlepszy i najbardziej realny program ma Gwiazda, jako bezpartyjny, uczciwy i doświadczony samorządowiec , potrafiący dla dobra Grójca współpracować z każdym ugrupowaniem. Najlepszy dowód - zdobyte fundusze i 160 mln zrealizowanych inwestycji.

Do beznadzieja; 30 marca 2024, 15:13

Darek daj spokój. Gwiazda to PiS,a więc partia. Jego symbolem jest grójecki rynek i jego okolice, czyli slamsy. Co zrobiono w tym aspekcie - nic.

Pragmatyk do Beznadzieja; 30 marca 2024, 15:25

KPO odblokowane, jaki będzie podział środków?Najpierw dadzą swoim, to relalna ocena sytuacji. Jeśli uważasz, że pozostali kandydaci uszczkną więcej z tego tortu Kpo to jesteś w błędzie.

Do lunatyka/pragmatyka; 30 marca 2024, 15:38

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Beznadzieja ; 30 marca 2024, 15:47

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Grójec; 30 marca 2024, 15:59

Tyle załatwi Kozłowska dla nas, ile zostało zrealizowane ze 100 konkretów Tuska.
Kłamstwa i fałszywe obietnice wyborcze są dla tych ludzi normą.
I nie będzie ta pani miała nic do załatwiania, bo nie jesteśmy stadem baranów by ją wybrać.

Nie krytykuję; 30 marca 2024, 17:19

Perswazyjna kampania tej kandydatki na burmistrza oraz skrajne emocje związane z jej osobą budzą pewne obawy zwykłych wyborców. Pomysły Pani Moniki są naprawdę obiecujące i imponujące, natomiast intuicja podpowiada mi, że może ona polaryzować nasze naprawdę zgrane społeczeństwo obywatelskie. Obawiam się, że dotychczasowi lokalni społecznicy wycofają się ze swoich działań, ponieważ już dziś widać małe zarzewie konfliktów na polu kandydatka-KGW Kumoszki. Czy na ich miejsce uda się znaleźć nowych zaangażowanych społecznie mieszkańców, skoro już dziś tak trudno o działalność pro bono wśród zwykłych ludzi.

Szkoda Pani Moniko, że tak się to potoczyło już na finiszu kampanii, bo bardzo chciałam oddać na Panią głos od samego początku, ale trochę ten dobry wizerunek stopniał w ostatnim czasie.

Pozdrawiam i życzę sukcesów!

mieszkaniec; 30 marca 2024, 18:27

Kozłowska jak ci nie wstyd pokazywać się z tą tchórzliwą, łamiącą prawo Kidawą Błońską, przez którą wybory kopertowe się nie odbyły, bo okazało się, że intelektem konkurencja bije ją na głowę i musiała ustąpić Trzaskowskiemu, przez co Polska straciła 70 mln zł? Jesteś taka sama jak Ona ciągnie swój do swego, dlatego głos ma Dariusz Gwiazda i tylko On jest w stanie zatrzymać ten wasz chory pociąg do koryta po pieniądze, a i co gorsza, do cofnięcia w rozwoju tego miasta!!!

Krystyna; 30 marca 2024, 18:52

Szanowna Pani byłam świadkiem jak panowie z firmy oczyszczania miasta w piątek myli w parku ławki i co za parę minut było to samo a Pani tam chce robić kino na powietrzu.Co na placu defilad lodowisko? pomysły to Pani ma trzeba przyznać co tydzień potańcówki dla mieszkańców,niech Pani tu wiochy nie robi.

Partia; 30 marca 2024, 20:03

Z KPO nic nie będzie. Teraz są piękne fotki ze zwierzchnikami, a później sama przynależność do partii nic nie zmieni. Nie przekonuje mnie to. Gwiazda tez już miał swój czas.

Realia; 30 marca 2024, 20:14

Realia są takie, ze w każdym mieście gdzie startują z partii rządzącej przyjeżdzają osoby znane medialnie, robią sobie zdjęcia itd., co ma przyciągać. I na tym się kończy. Zdjęcie z Tuskiem czy Kidawa-Blońską nie sprawi, ze srodki z KPO trafią do Grójca. Bo te zdjęcia mają wszyscy. Tu trzeba czegoś więcej. Do mnie całościowo Kandydatka nie przemawia i argument, ze z partii rządzącej tez nie.

Rozsądek ; 30 marca 2024, 20:39

Nie zapominajmy tez, ze oprócz KPO to jeszcze musimy w tym mieście/ gminie żyć, funkcjonować, czuć się dobrze i komfortowo, ze świadomością, ze Włodarz będzie gotów nad nasza sprawa się pochylić, zamiast myśleć o partii i górnolotnych celach.

Gość ; 30 marca 2024, 21:16

Nie jest tak jak nie którzy myślą że Pani Monika jest tak lubianą osobą w środowisku pPO. Prawdą jest taka że nie było planów w zarządzie PO by wystawić tą Panią na kandydatkę na burmistrza w Grójcu. Ta pani sama się wystawiła i zabiegała o zgodę na start z ramienia PO . Że robi sobie fotki z działaczami PO to też sama biega za nimi by pokazać mieszkańca Grojca że ma takie znajomości. Oni już mają dość tej pani i jej lansowania tylko z przymrużeniem oka mówią jej to co chce słyszeć a dalej myślą swoje nie chcę cytować słów działaczy PO co mówią ale Pani Monika myślę że wie o co chodzi . Pani Moniko by dostać się na górę trzeba naprawdę prawdziwej pracy a nie lansu

mieszkaniec; 30 marca 2024, 21:37

Przepraszam bardzo ale mój komentarz nie został wyświetlony choć jest zgodny z regulaminem czyżby Pani Kozłowska miała wpływ na komentarze i nie akceptuje prawdy o sobie co?Beata Kidawa Błońska jest winna braku przeprowadzenia wyborów kopertowych o których wszyscy wiemy i że jest winna 70 mln zł Skarbowi Państwa za wymianę kandydata na R.Trzaskowskiego. To są fakty niepodważalne , ta pani unika dzięki swoim kolegom z KO odpowiedzialności i stawienia się na pseudo-komisje w celu złożenia wyjaśnień. To właśnie z tą kobietą robiła sobie zdjęcia ów pani Kozłowska.

mieszkaniec od 1986; 30 marca 2024, 22:10

Pani Kozłowska przede wszystkim jest z parti PO co już na wstępie ją pogrąża. Ta partia przez 8 lat swoich rządów nic nie zrobiła pożytecznego dla społeczeństwa. Pieniędzy nie ma,nie było i nie będzie a polskość to nienormalność. Teraz PO przed wyborami udaje że źle nie wypada ale po objęciu władzy jestem w stu procentach pewny że wróci to samo , bieda bezrobocie i poddaństwo UE. Pan Dariusz Gwiazda zrobił bardzo dużo dla Grójca a konkurencja go dyskredytuje i blokuje ponieważ chce aby wróciły dawne układy i układziki w Grójcu. Wierze że prawda się obroni i zachęcam do głosowania na Dariusza Gwiazdę bo za to co zrobił dla mieszkańców miasta Grójec należy mu się wsparcie.

mieszkaniec; 30 marca 2024, 22:38

Niech Pani tylko nie przesadza z tymi koncertami i kramami, bo mieszkańcy Grójca chcą przede wszystkim odpocząć przed pracą a nie słuchać całonocnego wycia i pijackich wulgaryzmów. Ma Pani rację, że połącznie kolejowe Grójec - Warszawa to mrzonka ale S50 jest jak najbardziej potrzebne.

Do do beznadzieja; 30 marca 2024, 23:17

PiS też nie ma czego szukać w Grójcu.
Jest partią,, a partyjniactwo w samorządzie jest co najmniej nieporozumieniem.
Oczywiście nie ma równości pomiędzy PiS i PO.
Kto chce niech sobie dopowie resztę prawdy o polityce.

WGR; 31 marca 2024, 03:26

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Pasja do czarowania; 31 marca 2024, 08:09

1/ Jaka wspólna komunikacja z Warszawą - utopia bo nie należymy do Aglomeracji Warszawskiej i w tej perspektywie finansowania na pewno nie będziemy należeć

2/ Lex developer - ze stowarzyszeniem „zmieniamy”nie potrafiła zebrać nawet 200 podpisów pod petycją w sprawie zablokowania patodeweloperki. A zarzuca burmistrzowi nic nie robienie - bujanie w obłokach jak we wszystkich odpowiedziach
3/. Z tym rządem to będzie czas dla dużych i średnich miast — a mały Grójec dowie się że już za dużo dostał - pół roku minęło a dotacji na drogi nie widać

3/. By usprawnić edukację i dołożyć więcej kasy pewnie będzie zmuszona robić ponowne cięcia w oświacie - strach pomyśleć komu jeszcze można zabrać

4/. Wszystkie plany inwestycyjne to obecna strategia rozwoju miasta -poza centrum sportowo rekreacyjnym z zapleczem ale tylko to gdzie? W Falecinie na wykoszonych stawach?

Fakt; 31 marca 2024, 08:46

Podziela dla wszystkich Nie ma argumentu dlaczego Grojec miałby dostać mniej czy więcej Gwiazda pozyskał fundusze dla wielu inwestycji, kolejne czekają i przyjdzie kasa Niech dokończy dzieła

Beznadzieja ; 31 marca 2024, 14:08

Przykro, że mój poprzedni komentarz o prawdziwej twarzy PO, z prawdziwymi cytatami jej najważniejszych liderów o Polsce, o doktrynie Neumanna, o obietnicach wyborczych, o Europie, o Niemcach i o gospodarce został usunięty. Szkoda, bo ludzie powinni to znać.
Przykro, że w moim mieście jest gniazdo partii, w której etyka i standardy są farsą.

Karmel ; 31 marca 2024, 16:30

Nie wiem jak po tym co wyprawia PO ze swoimi koalicjantami (popychlami) można głosować na kogoś kto się utożsamia z tym towarzystwem.

Gość ; 1 kwietnia 2024, 12:51

W poprzednich wyborach Pani Monika zabiegała by burmistrzem został Gwiazda bo miała obiecane stanowisko naczelnika edukacji pracowała niby społecznie na zorganizowanie imprez dla urzędu miasta mówiła jak będzie wspaniałe za jego rządów. Po krótkiej współpracy gdzie burmistrz się poznał że nie wiele zdziałała dobrego tylko sklucila środowisko nauczycieli musiał Pani Monice podziękować dla dobra mieszkańców. A teraz odwet jaki to burmistrz nie dobry i postanowiła wystartować sama prosząc PO czy może podpiąć się po jej szyld bo od góry nie było żadnego pomysłu by wystawiać kandydata na burmistrza ale Pani Monika za chęć zemsty na burmistrzu podjęła decyzję lansu siebie myśląc i tak nie wygram to choć mnie zauważom a może mi coś zaproponują w urzędzie a jeżeli nic nie wyjdzie to przez 5 lat zostanę w czarnej.....e . Może Darek P. jak wygra wybory to zwolni swoje stanowisko i w drodze rekompensaty odda Pani Monice z małym przeszkoleniem by i tu nie namieszała

Karol przestań Kłamać ; 1 kwietnia 2024, 13:49

Oj nie ładnie pisać takie komentarze wyssane z palca. I Brodaty i gwiazdka mieli swój czas i go zmarnowali, więc czas na nową krew.

Do Gość ; 1 kwietnia 2024, 16:33

Te podłe i nikczemne klamstwa wynikają z powodów politycznych czy z paskudnej natury?

Czytelnik; 2 kwietnia 2024, 04:26

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Przykre to ale nie beznadziejne ; 2 kwietnia 2024, 10:39

Przykre i żenujące jest to wszystko, co prezentują kandydaci - zalotnicy rywalizujący z obecnym burmistrzem.
Kłamią, czarują, knują? atakują, głoszą nierealne pomysły, zapewniają o swojej miłości do ludzi, do lokalnej ojczyzny do Polski, do dzieci do zwierząt, do całego świata.
Zasadą jest, że musimy być sceptyczni, im bardzie ktoś jest natrętny w swoich zabiegach o nasze względy, tym bardziej trzeba go gonić i trzymaç się jak najdalej.
Wiadomo, kto jest tym największym natrętem, z jak zdemoralizowanej partii kandyduje i jak kosmiczne głosi obietnice. Wiadomo, kto ma w tych obłudnych pląsach drugie miejsce, wiadomo co kombinuje trzeci kandydat.
7 kwietnia pogońmy ich mocno, niech wezmą się do dobrej pracy na miarę kwalifikacji, a biorąc pod uwagę zaprezentowane walory, musi to być praca konkretna i inna niż na publicznych stanowiskach. I zrómy też wszystko co możliwe, żeby ci ludzie nie zostali radnymi.

obiektywny; 2 kwietnia 2024, 13:15

Nie dla partii politycznych w naszym samorządzie

mieszkaniec; 2 kwietnia 2024, 13:58

Drodzy rolnicy sadownicy oddając głos pamiętajcie która grupa polityczna tak was potraktowała w Warszawie, nikt wam tyle nie obieca co Monika Kozłowska z ramienia PO, będzie tak samo jak ze 100 konkretami...

Do obiektywny i mieszkaniec ; 2 kwietnia 2024, 15:13

Trzecia Droga i PSL = PO/KO = Zielony Ład.
Partie polityczne = komitety wyborcze starych radnych w Grójcu.
Kozłowska = Biedrzycki.

Witekb1; 2 kwietnia 2024, 16:31

Dotacje? Buahah po co wam te dotacje te pożyczki za 3 lata będzie głosować czy chcecie być w Unii Europejskiej. A jak zagłosujecie na kogoś z koalicji 13 Grudnia to uchodźcy w Grójcu na bank. Obudzicie się dopiero w wakacje jak miną wybory do parlamentu Europejskiego wtedy zobaczycie piekło. Ja już szykuje popcorn na wakacje i będę się śmiał z wyborców koalicjo 13 Grudnia chcieliście to będziecie mieli. Pozdrawiam wierny wyborca Jarosława Kaczyńskiego:)

Czytelnik; 2 kwietnia 2024, 17:39

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Grójec; 3 kwietnia 2024, 11:55

W wyborach do powiatu i sejmiku województwa też powinniśmy pozbywać się określonego rodzaju kandydatów.
Po pierwsze i powiat i sejmik są szczeblami samorządu, który z definicji powinien być apolityczny, czyli bez decydującej roli partii politycznych.
Po drugie wszyscy dotychczasowi radni powinni zostać zastąpieni nowymi z nowymi zarządami.
W pewnym skrócie myślowym, ostatnio władzę sprawowali tu ludzie związani z PSL, przed nimi PiS, jeszcze wsześniej PO/PSL/SLD. Co z tego wynikło ? Chyba niewiele dobrego, a przynajmniej nie tyle ile powinno. Nepotyzm, kolesiostwo i partyjniactwo były normą.
Dziś mamy niby nowy twór - Trzecia Droga.
Jest to trzecia zmyłka, trzecia noga, piąte kłamstwo, dziesiąta posadka dla swoich, setna aferka, tysięczna dietka.
Zielony ład i brukselski dyktat, likwidacja NBP i wprowadzenie Euro, wywóz bogactwa z Polski, bieda dla wsi i miast.
Tym ludziom też podziękujmy.

Popieram ; 4 kwietnia 2024, 08:33

Te wszystkie negatywne komentarze piszą chyba kontrkandydaci że strachu przed przegrana. Uważam, że Pani Monika daje gwarancję dotacji dla Grójca i nowych programów. Oni swoich zawsze popierają. Tamci się nie sprawdzili to postawmy na nią - zobaczymy czy się sprawdzi.

Do popieram; 4 kwietnia 2024, 09:43

Popiera karierowiczka Kozłowska PO, zielony ład, likwidację NBP, euro w Polsce, brak pinindzy, doktrynę Neumanna, dyktat Brukseli, utratę suwerenności, biedę dla Polski i Polaków.
Nie popiera karierowiczka Kozłowska swobodnego rozwoju Polski i regionu, polskości, normalności i pomyślności dla mieszkańców.
Kidawa-Błońska - gdyby natura chciała to by dawno Kozłowską wybrała.
Akropolis adieu, Góra Kalwaria adieu, Grójec adieu.

Do Popieram; 4 kwietnia 2024, 09:56

Pieniądze, to nie wszystko. Włodarz musi sprawdzić się w różnych aspektach, a zwłaszcza w relacjach międzyludzkich.

Do do do popieram ; 4 kwietnia 2024, 11:23

Nie tylko natura nie chciała ale rozum odebrała.

Brak słów ; 4 kwietnia 2024, 19:51

Jak pieniądze to nie wszystko to za co będą prowadzone inwestycje???? Brawo. Szczyt głupoty

Tylko nie to; 5 kwietnia 2024, 11:57

Wszyscy, tylko nie ta Pani.

Grójec ; 5 kwietnia 2024, 13:06

Kampania na ukończeniu, za chwilkę cisza wyborcza i głosowanie.
Najlepszy wybór w gminie to kontynuacja władzy wykonawczej i wymiana władzy uchwałodawczej na nowych apolitycznych radnych.
Dziękuję wszystkim kandydatom, że mogłem Was lepiej poznać, co w połączeniu z wiedzą na temat Waszych wcześniejszych zachowaniań (za które podziękowanie się nie mależy) skłoniło mnie do wyboru jak w pierwszym zdaniu.
Najlepszy wybór w powiecie i województwie to także poparcie nowych bezpartyjnych kandydatów, którzy dobrze rokują, są skromni, pracowici i nie zdążyli jeszcze nic napsuć.
Los i wizerunek gminy, powiatu i województwa jest w naszych rękach. Nie zmarnujmy szansy i nie wybierajmy ludzi, którzy potrafią dbać tylko o siebie samych. Znamy ich przecież i wiemy i wiemy, że dla nas nie zrobią nic. A najmniej potrafią zrobić ci partyjni, ci najgłośniej i najbardziej natarczywie krzyczący, którzy najwięcej pieniędzy przeznaczyli na kampanijne kłamstwa. Im skuteczniej damy im odpór, tym lepiej potoczą się nasze losy, a w wyborach za 5 lat jakość kandydatów będzie nieporównanie wyższa.

Nie; 5 kwietnia 2024, 21:33

Jestem na nie, ale nie ze względu na przynależność partyjną, a ze względu na cechy osobowości.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Zapadł wyrok sądowy za znieważenie policjantów z Grójca. Na żywo i w sieci 52-letni mężczyzna oraz jego 24-letnia córka usłyszeli...
Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm! Nadchodzi 63. edycja Święta Kwitnących Jabłoni Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm to gwiazdy, które wystąpią...
Adaptogeny – jak wpływają na zdrowie? Adaptogeny stanowią interesujący obszar w dziedzinie...
Dlaczego warto zdecydować się na podjęcie pracy tymczasowej? Rozważasz elastyczność w zatrudnieniu i poszukujesz ścieżki...
Dwie kobiety na dłużej zapamiętają spotkanie z funkcjonariuszami Kolejne zatrzymane prawa jazdy to owoc pracy policjantów z...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.